Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 160-169

Article title

Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji

Content

Title variants

EN
Financing sustainable transport on the bond market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł wpisuje się w nurt badań poświęconych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jego treść poświęcono problemowi transportu zrównoważonego, za cel przyjmując identyfikację i ocenę przesłanek wykorzystania obligacji w implementacji koncepcji zrównoważonego transportu z jednoczesną ilustracją dotychczasowych doświadczeń w przedmiocie opracowania. W artykule przybliżono istotę koncepcji zrównoważonego transportu, omówiono wybrane problemy związane z jej urzeczywistnieniem oraz przedstawiono dotychczasowe doświadczenia rynkowe.
EN
The article is a part of the current research devoted to the concept of sustainable development. The content of the publication is devoted to the problem of sustainable transport with the aim of identifying and assessing the prerequisites for using bonds in the implementation of the concept of sustainable transport, with a simultaneous illustration of previous experience in the subject of the study. The article presents the essence of the concept of sustainable transport, discusses selected problems related to its implementation and presents the current market experience.

Year

Volume

382

Pages

160-169

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Finansów i Bankowości. Zakład Finansów Przedsiębiorstwa

References

 • Bartniczak B. (2013), Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 143, s. 11-20.
 • Bhattacharya A., Meltzer J.P., Oppenheim J., Qureshi Z., Stern N. (2016), Delivering on Sustainable Infrastructure for Better Development and Better Climate, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/global_122316_delivering-on-sustainable-infrastructure.pdf (dostęp: 1.08.2018).
 • Borys T. (2008), Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra–Warszawa.
 • Borys T. (2009), Pomiar równoważonego transportu [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Boulle B. (2016), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2016, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Boulle B., Frandon-Martinez C., Pitt-Watson J. (2017), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2017, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Boulle B., Kidney S., Oliver P. (2014), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2014, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Brzozowska K. (2016), Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 2(34), Szczecin, s. 97-106.
 • Gatti S., Florio A. (2018), Issue Spread Determinants in the Green Bond Market: The Role of Second Party Reviews and of the Green Bond Priciples [w:] S. Boubaker, D. Cumming, D.K. Nguyen (eds.), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Jankiewicz S. (2017), Gospodarka niskoemisyjna jako podstawa rozwoju regionu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 49(1), Rzeszów, s. 160-167.
 • Mirabile M., Marchal V., Baron R. (2017), Technical Note on Estimates of Infrastructure Investment Needs. Background Note to the Report Investing in Climate, Investing in Growth, OECD, Paris.
 • Modak P. (2018), Environmental Management towards Sustainability, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 • Motowidlak U. (2017), Rozwój transportu a paradygmat zrównoważonego rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 337, s. 138-152.
 • Oliver P., Boulle B., Kidney S., Robins N., Knight Z. (2013), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2013, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Oliver P., Boulle B., Kidney S., Silver N. (2012), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2012, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Olsen-Rong T., House K., Sonerud B., Kidney S. (2015), Bonds and Climate Change. The State of the Market 2015, http://www.climatebonds.net (dostęp: 15.08.2018).
 • Szyja P. (2016), Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 437, s. 447-463.
 • Tundys B. (2015), Pomiar zrównoważonego transportu w ocenie zielonego łańcucha dostaw, „Logistyka”, nr 3, s. 5297-5306.
 • Williams K., ed. (2016), Spatial Planning, Urban Form and Sustainable Transport: An Introduction, Routledge, New York.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Załoga E. (2013), Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Zioło M. (2017), Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego, „Problemy Zarządzania”, nr 15/1(2), s. 92-106.
 • [www 1] https://www.climatebonds.net/standard/available (dostęp: 10.08.2018).
 • [www 2] https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-03/GB_Green%20Bond%20%282017%29_planche.pdf, s. 15 (dostęp: 25.04.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-377463dd-4666-4aa0-9d90-c69e0b3b1ea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.