Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 89-98

Article title

Prawne spojrzenie na działalność gospodarczą w Polsce po 1988 roku

Content

Title variants

EN
Legal recognition of economic activity within the Polish law after 1988

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian, które zaszły w zakresie prawnego ujęcia działalności gospodarczej, na płaszczyźnie prawa polskiego, w okresie od 1988 roku do 2018 roku. Stanowi on jednocześnie próbę określenia aktualnego poziomu wolności działalności gospodarczej w Polsce. Szczególnej uwadze poddana została problematyka reglamentacji działalności gospodarczej.
EN
The aim of this article is to analyse the changes that took place in the scope of legal recognition of economic activity within the Polish law in the period from 1988 to 2018. It is also an attempt to determine the current level of freedom of economy in Poland. Particular attention was paid to the issue of restrictions that are connected with economic activity.

Year

Volume

378

Pages

89-98

Physical description

Contributors

 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

References

 • Domańska A. (2001), Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle porównawczym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Jakimowicz W. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (t.j. Dz.U. 1976, nr 7, poz. 36 ze zm.).
 • Kosikowski C. (1995a), Konstytucyjna regulacja zasad ustroju społeczno-gospodarczego [w:] A. Łopatka (red.), Ku konstytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Scholar, INP PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa, s. 61-72.
 • Kosikowski C. (1995b), Wolność gospodarcza w prawie polskim, PWE, Warszawa.
 • Kosikowski C. (2000), Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosikowski C. (2011), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Kuciński J. (2003), Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis, Warszawa.
 • Łopatka A., red. (1995), Ku konstytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Scholar, INP PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U., poz. 646).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2168 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r., sygn. akt K. 33/98 (Dz.U. 1999, nr 86, poz. 963).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., sygn. akt K. 19/2000 (Dz.U. 2001, nr 43, poz. 489).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r., sygn. akt P. 12/01 (Dz.U. 2002, nr 113, poz. 990).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02 (Dz.U. 2003, nr 83, poz. 773).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. akt K 20/03 (Dz.U. 2004, nr 167, poz. 1759).
 • Zdyb M. (2000), Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-37f25d0d-a29d-4edf-9384-aec528b3ec32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.