Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 333 | 90-104

Article title

Przegląd kar nałożonych przez komisję nadzoru finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF

Content

Title variants

EN
Review of penalties imposed by the financial supervisory authority on listed companies for non-compliances with the IAS/IFRS guidelines

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF w latach 2006-2017. W tym okresie nałożono kary na niemal 500 podmiotów, jednak tylko 22 emitentów ukarano za niezgodność ich sprawozdań z MSR/MSSF. Przyczyną ukarania tych podmiotów częściej była niekompletna lub nierzetelnie sporządzona część liczbowa niż niedostateczny zakres ujawnień w informacji dodatkowej. W artykule zwrócono ponadto uwagę na MSR/MSSF, których wytyczne były naruszane najczęściej.
EN
The purpose of this article is to analyze the penalties imposed by the Financial Supervision Commission on listed companies for non-compliances with IAS/IFRS guidelines for 2006-2017. During the analyzed period penalties were imposed on almost 500 entities, but only 22 of them were penalized for inconsistent reporting of IAS/IFRS. The reason for punishing these entities was more often the incomplete or inaccurate number part than the insufficient scope of disclosures in the notes. The article also draws attention to the most frequently affected IAS/IFRS.

Year

Volume

333

Pages

90-104

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Rachunkowości
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Rachunkowości

References

 • Albu N., Albu C.N., Vasile L.G., Mateescu R. (2014), Transparency and Quality of Financial Disclosures: The Case of Romanian Listed Companies, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 78(134).
 • Beest van F., Braam G., Boelens S. (2009), Quality of Financial Reporting, NiCE Working Paper 09-108, Radboud University Nijmegen.
 • Bielawa A. (2011), Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 629, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 21.
 • Cerf A.R. (1961), Corporate Reporting and Investment Decisions, The University of California Press, Berkley.
 • Daske H., Hail L., Leuz Ch., Verdi R. (2008), Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the Economic Consequences, „Journal of Accounting Research”, Vol. 46, No. 5.
 • Singhvi S.S., Desai H.B. (1971), An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure, „The Accounting Review”, Vol. 46, No. 1.
 • Szymczak M., red. (1995), Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, s. 820.
 • Ustawa (2005a) z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1289 ze zm.
 • Ustawa (2005b) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.
 • [www1] Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (ujęcie chronologiczne), https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_25-04-2017_tcm6-27121.pdf (data dostępu: 30.04.2017).
 • [www2] Jak KNF karze spółki i dlaczego trwa to tak długo, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-KNF-karze-spolki-i-dlaczego-trwa-to-tak-dlugo-7474384.html (data dostępu: 30.04.2017).
 • [www3] Zgodność sprawozdań emitentów papierów wartościowych z MSR/MSSF, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_MSSF_2016_tcm75-49295.pdf (data dostępu: 30.04.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-38932143-6bf8-43d6-b965-9085b8c7292b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.