Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 351 | 141-151

Article title

Kreowanie wartości w wybranych obszarach procesów zakupowych

Content

Title variants

EN
Creating value in selected areas of purchasing processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na przestrzeni lat rola funkcji zakupowych w organizacjach ewaluowała z niezależnej funkcji przedsiębiorstwa do strategicznego procesu pozwalającego na budowanie przewagi konkurencyjnej danej organizacji. Strategiczne podejście do procesów zakupowych wymaga od współczesnych organizacji traktowania ich jako partnerów dla biznesu budującego wartość dodaną organizacji, a skoro tak, to istotne staje się poszukiwanie obszarów, które w największym stopniu pomagają tę wartość generować. Celem artykułu jest charakterystyka kluczowych obszarów dla budowania wartości w procesach zakupowych. Na podstawie dogłębnej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów rynkowych szczegółowo zbadano trzy obszary, tj.: współpracę z dostawcami, zarządzanie kompetencjami pracowników struktur zakupowych oraz zaawansowane technologie, uznając, iż to one są generatorami wartości w procesach zakupowych.
EN
Over the years, the role of purchasing functions in organizations has evolved from an independent enterprise function to a strategic process that allows building competitive advantage of a given organization. Strategic approach to purchasing processes requires from contemporary organizations to be treated as partners for a business that builds the added value of an organization. Therefore, it is important to search for areas that generate the value to the greatest extent. The purpose of the article is to identify key areas for building value in procurement processes. On the basis of an in-depth analysis of the literature of the subject and available market reports three areas were analyzed in detail, i.e. cooperation with suppliers, competence management of purchasing structures and advanced technologies recognizing them as value generators in purchasing processes.

Year

Volume

351

Pages

141-151

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Przedsiębiorczości
author
 • TAURON Polska Energia S.A.

References

 • Apollo P. (2017), Spore oszczędności dzięki… zakupom! „PROspekt”, nr 3, s. 6.
 • Chang K.H., Chen Y.R., Huang H.F. (2015), Information Technology and Partnership Dynamic Capabilities in International Subcontracting Relationships, “International Business Review”, Vol. 24(2), s. 276-286.
 • Chen I.J., Paulraj A., Lado A.A. (2004), Strategic Purchasing, Supply Management, and Firm Performance, “Journal of Operations Management”, Vol. 22(5), s. 505-523.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe – raport Aleo i Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Aleo_Deloitte_2016_ONLINE_01.pdf (dostęp: 26.01.2018).
 • Easton L., Murphy D.J., Pearson J.N. (2002), Purchasing Performance Evaluation: With Data Envelopment Analysis, “European Journal of Purchasing & Supply Management”, Vol. 8, s. 123-134.
 • Foerstl K.D., Hartmann E., Wynstra F., Moser R. (2013), Cross-functional Integration and Functional Coordination in Purchasing and Supply Management: Antecedents and Effects on Purchasing and Firm Performance, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 33, 4-4.
 • Gadde L.E., Wynstra F. (2017), Purchasing and Supply Management: On Strategic Roles and Supplier Interfaces [w:] H. Håkansson, I. Snehota (eds.), No Business Is an Island: Making Sense of Interactive Business World, Emerald Publishing Limited, s. 67-86.
 • Gupta O., Roos G. (2001), Mergers and Acquisitions through an Intellectual Capital Perspective, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 2(3), s. 279-309.
 • Hoag B., Cooper C.L. (2006), Managing Value-based Organizations: It’s Not What You Think, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
 • Jurek J. (2016), Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 • Karasek J., Cichoń K. (2016a), Strategiczna rola działu zakupów w organizacjach, „Harvard Business Review Polska”, Vol. 6, s. 22-23.
 • Karasek J., Cichoń K. (2016b), 4 kroki do rozwoju organizacji zakupowych, https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2016/08/4-kroki-do-rozwoju-organizacjizakupowych-jan-karasek-katarzyna-cichon.html (dostęp: 27.12.2017).
 • Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce (2015), KPMG.
 • Lysons K. (2004), Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa.
 • Rozemeijer F.A., van Weele A., Weggeman M. (2003), Creating Corporate Advantage through Purchasing: Toward a Contingency Model, “The Journal of Supply Chain Management”, Vol. 39, s. 4-13.
 • Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Vol. 4, s. 36.
 • Sinior D. (2017), Cyfrowe platformy zakupowe – przyszłość handlu B2B, https://www.forbes.pl/technologie/cyfrowe-platformy-zakupowe-przyszlosc-handlu-b2b/lww6fhd (dostęp: 14.01.2018).
 • Slone R.E., Dittmann J.P., Mentzer J.T. (2010), The New Supply Chain Agenda: The 5 Steps that Drive Real Value, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Szczepankiewicz W. (2004), Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku [w:] J. Szumilak (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N. (1994), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 • Weele A.J. van (2014), Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Strategy, Planning and Practice, Cengage Learning, Andover.
 • Weigel U., Ruecker M. (2017), The Strategic Procurement Practice Guide, Springer, Cham.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-39160946-4742-4ab2-bb99-aa6091a3d1c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.