PL EN


2016 | 300 | 216-237
Article title

Innowacje modeli biznesu grup kapitałowych i ich kontekst zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Business model innovations of enterprise groups and their sustainability context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przeprowadziła pogłębioną analizę modeli biznesu jednostek gospodarczych działających w sektorze systemów informatycznych zarządzania (SIZ). Jej rezultaty objęły zarówno zidentyfikowanie kierunków ewolucji wybranych modeli biznesu, jak i rozpoznanie ewolucyjnych, przełomowych, a także radykalnych innowacji. Przejawem innowacji było łączenie określonych modeli biznesu lub dokonywanie wewnątrz nich przekształceń. Filarem analiz, który wsparł zrozumienie dokonujących się zmian modeli biznesu w sektorze SIZ, była oryginalna typologia modeli biznesu. Ponadto teoretyczną podstawą badania innowacji stała się propozycja Davili, Epsteina i Sheltona. Z kolei rama konceptualna innowacji modelu biznesu dla zrównoważonego rozwoju, opracowana przez Schalteggera, Lüdeke-Freunda i Hansena, posłużyła autorce do zbadania wybranych sił napędzających zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju (złożonej) organizacji w sektorze SIZ. Wyniki badań są najbardziej użyteczne do: 1) stworzenia całościowego obrazu innowacji w sektorze SIZ i wyjaśnienia ewolucji modeli biznesu grup kapitałowych; 2) rewidowania relacji biznesowych; 3) kompleksowego analizowania i zarządzania efektami zmian.
EN
The author carried out an in-depth analysis of business models of business entities from the management information systems (MIS) sector. The results of the analysis included both identified directions of the evolution of selected business models and the recognition of incremental, breakthrough and radical innovations. The innovations manifested themselves in combinations of specific business models or internal transformations of them. The pillar of the analyses that supported the understanding of ongoing changes of business models in the MIS sector was the original typology of business models. In addition, the proposal by Davila, Epstein and Shelton was used as the theoretical basis for the study of innovations. In turn, the conceptual framework of business model innovation for sustainability developed by Schaltegger, Lüdeke-Freund and Hansen was used by the author to examine selected drivers for sustainability engagement for a (complex) organisation in the MIS sector. The research findings are the most useful for: 1) creating a global picture of innovations in the MIS sector and explaining the evolution of business models of enterprise groups; 2) revising business relationships; and 3) comprehensive analysis and management of the effects of changes.
Year
Volume
300
Pages
216-237
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Aversa P., Haefliger S., Rossi A., Baden-Fuller C. (2015), From Business Model to Business Modelling: Modularity and Manipulation, „Advances in Strategic Management”, Vol. 33.
 • Bek-Gaik B. (2016), Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 268.
 • Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S. (2014), A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes, „Journal of Cleaner Production”, No. 65.
 • Cavalcante S., Kesting P., Ulhøi J. (2011), Business Model Dynamics and Innovation: (Re)Establishing the Missing Linkages, „Management Decision”, No. 49(8).
 • Chesbrough H. (2007), Business Model Innovation: It’s Not Just about Technology Anymore, „Strategy & Leadership”, No. 35(6).
 • Chesbrough H., Rosenbloom R. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies, „Industrial and Corporate Change”, No. 11(3).
 • Davila T., Epstein M.J., Shelton R.D. (2013), Innovation is for CEOs, too, „Strategic Finance”, July.
 • Demil B., Lecocq C. (2010), Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, „Long Range Planning”, Vol. 43.
 • GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • Høgevold N.M., Svensson G., Wagner B., Petzer D.J., Klopper H.B., Sosa Varela J.C.S., Padin C., Ferro C. (2014), Sustainable Business Models Corporate Reasons, Economic Effects, Social Boundaries, Environmental Actions and Organizational Challenges in Sustainable Business Practices, „Baltic Journal of Management”, No. 9(3).
 • Jabłoński M. (2016), Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(79).
 • Lüdeke-Freund F. (2009), Business Model Concepts in Corporate Sustainability Contexts From Rhetoric to a Generic Template for Business Models for Sustainability, http://www2.leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/download_publikationen/Business_Models_for_Sustainability.pdf (dostęp: 15.04.2016).
 • Mair J., Schoen O. (2005), Social Entrepreneurial Business Models: An Exploratory Study, Working Paper, No. 610, UIESE Business School, University of Navarra.
 • Markides C.C. (2008), Game-Changing Strategies. How to Create New Market Space in Established Industries by Breaking the Rules, San Francisco.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesu. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Pohle G., Chapman M. (2006), IBM’s Global CEO Report 2006: Business Model Innovation Matters, „Strategy & Leadership”, No. 34(5).
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2002), Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu, Harvard Business Review Press.
 • Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E.G. (2012), Business Cases for Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability, „International Journal of Innovation and Sustainable Development”, No. 6(2).
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Sniukas M. (2012), Business Model Innovation Happen, Applied Innovation Management, Ymer & Partners AB.
 • Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning”, No. 43.
 • Wartini-Twardowska J. (2014), Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wirtz B.W. (2011), Business Model Management. Design-Instrumente-Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Zott C., Amit R. (2011), The Fit between Product Market Strategy and Business Model: Implications for Firm Performance, „Strategic Management Journal”, No. 29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-392692be-cf14-4b9e-8cc7-5b33ca49876d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.