PL EN


2015 | 247 | 121-139
Article title

The use of quantitative methods in research on selected behavioral addictions of young people

Content
Title variants
PL
Zastosowanie metod ilościowych w badaniach wybranych uzależnień behawioralnych młodzieży
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the use of quantitative methods in research on selected behavioral addictions of young people, and in particular in research on pathological use of the Internet by Silesian young people. Hellwig’s taxonomic measure of development was used in the research which allowed the arrangement of districts in Silesia province as regards the availability of the Internet access for young people in schools and the creation of ranking of districts with schools equipped with computers in the highest degree. The use of Czekanowki’s method allowed the identification of groups of districts with similar level of the availability of the Internet access for young people in schools. In the conducted analyses, the hypothesis whether the territorial location of researched units influences the availability of the Internet access will be verified. For this purpose the spatial statistics will be used – Moran’s measures of local and global autocorrelation. The study will be based on data from the Local Data Bank of Polish CSO (GUS) from 2012 and from own survey study conducted in selected cities of Silesia Province. The Internet addiction will be examined with the use of K. Young’s test – Internet Addiction Test (IAT). The calculations will be made in R Cran and Microsoft Excel.
PL
Celem artykułu jest pokazanie zastosowania metod ilościowych w badaniach wybranych uzależnień behawioralnych młodzieży, a w szczególności w badaniu patologicznego używania Internetu przez śląską młodzież. W badaniach wykorzystano taksonomiczną miarę rozwoju Z. Hellwiga, która pozwoliła na uporządkowanie powiatów województwa śląskiego pod względem dostępności do Internetu młodzieży w szkołach i stworzenie rankingu powiatów najlepiej wyposażonych szkół w komputery. Zastosowanie metody Czekanowskiego pozwoliło na wyodrębnienie grup powiatów o podobnym poziomie dostępności do Internetu uczniów w szkołach. W prowadzonych analizach sprawdzono także hipotezę, czy na dostępność do Internetu ma wpływ położenie terytorialne badanych jednostek (w tym celu wykorzystano statystyki przestrzenne: mierniki lokalnej i globalnej autokorelacji Morana). W badaniach opierano się na danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS z 2012 oraz z badań własnych (ankietowych) przeprowadzonych w wybranych miastach województwa śląskiego. Uzależnienie od Internetu zbadano za pomocą testu K. Young – Internet Adiction Test. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu R Cran, pakietu Excel i SPSS.
Year
Volume
247
Pages
121-139
Physical description
Contributors
References
 • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, “Geographical Analysis” 27.
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Jaraczewska J.M., Adamczyk-Zientara M. (2015), Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 • Jarczyńska J. (red.) (2014), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kopczewska K. (2011), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, CeDeWu, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Ogińska-Bulik N. (2010), Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Difin, Warszawa.
 • Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat, „Current Problems Psychiatry”, 12(4).
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Woronowicz B. (2012), Uzależnienia behawioralne, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od komputera i sieci, od pracy oraz od zakupów. Diagnozowanie i leczenie [in:] Wolni od uzależnień behawioralnych, red. V. Skrzypulec-Plinta, B. Woronowicz, B. Wojewódzka, M. Marsollek, Regionalny Ośrodek PolitykiSpołecznej, Opole.
 • Warzecha K. (2009), Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna [in:] Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pongsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Warzecha K. (2014b), Portale społecznościowe ucieczką od samotności śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych [in:] Samotność: wybór czy konieczność? red.J. Zimny, KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2015a), Ryzykowne i niebezpieczne zachowania młodzieży gimnazjalnej w Internecie – a prawna ochrona nieletnich przed cyberprzemocą [in:] Praworządność: wczoraj, dziś i jutro, red. J. Zimny, KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2015b), Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów [in:] Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Warzecha K. (2015c), Gry komputerowe (nie)bezpieczną formą rozrywki młodzieży gimnazjalnej [in:] Współczesne zagrożenia: prawda czy fikcja? red. J. Zimny, KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2015d), Aktywność wykazywana w sieci przez śląskich studentów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu – analiza statystyczna, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 220, red. A. Barczak, K. Warzecha, Katowice.
 • Warzecha K., Wójcik A. (2015e), Analysis of the Availability of Internet Access for Young People in Schools of Silesia Province Based on Spatial Statistics [in:] Proceedings of 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, eds. D. Martinčík, J. Ircingová, P. Janeček, University of West Bohemia, Plzeň.
 • Wolny-Dominiak A., Zeug-Żebro K. (2012), Spatial Statistics in the Analysis of Country Budget Incomes in Poland with the R CRAN [in:] Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, eds. J. Ramik, D. Stavarek, Silesian University, School of Business Administration, Karvina.
 • Young K. (1998), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction – and a Winning Strategy for Recovery, John Wiley & Sons, New York.
 • Zeliaś A. (red.) (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Zeug-Żebro K. (2014), Analiza zjawiska starzenia się ludności w ujęciu przestrzennym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego nr 141, Katowice.
 • [www 1] Statistical Office in Katowice (Urząd Statystyczny w Katowicach), Information about voivodship (Informacje o województwie), http://katowice.stat.gov.pl/dane-owojewodztwie/wojewodztwo-1071/informacje-o-wojewodztwie (dostęp: 5.07.2015).
 • [www 2] https://pl.wikipedia.org/wiki/wojewdztwo_slaskie_administracja.png (dostęp: 5.07.2015).
 • [www 3] https://stat.gov.pl.
 • [www 4] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polscewyniki-badan-statystycznych-z-lat-2010-2014 (dostęp: 31.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-395f119f-8a69-40ab-9b54-80a9d5e60738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.