PL EN


2017 | 333 | 7-18
Article title

Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych

Content
Title variants
EN
Empirical verification of valuation economic and financial models in case of Polish companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka wyceny akcji, jak i innych instrumentów finansowych stwarza wiele problemów w teorii i praktyce rachunkowości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie do wyceny instrumentów finansowych kategorii wartości godziwej. Wedle niej rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji: akcje posiadające ceny z aktywnego rynku oraz akcje, dla których takie ceny i rynek nie istnieją. Pierwsze wycenia się na podstawie zasad i kategorii rachunkowych. Do wyceny drugich stosuje się techniki szacowania wartości. W artykule na podstawie metod statystycznych dokonano oceny modeli szacowania wartości bilansowej akcji spółek giełdowych pod kątem ich przydatności w praktyce.
EN
The valuation of shares poses a number of problems in theoretical and practical accounting. These problems result from the application of the fair value category in share valuation. This concept makes a distinction between two basic types of shares: those for which prices are determined in active markets and those for which such prices and markets do not exist. The former shares are valuated on the basis of accounting principles and categories. The valuation of the latter ones is based on valuation models and techniques. The results presented in the paper indicate that if balance sheet valuations of shares cannot rely on fair value determined by active markets, valuation methods and techniques should make use of the DCF model based on WIG returns and DCF model according to average monthly increase in WIG returns and DCF model based on WIG20 returns and DCF model according to average monthly increase in WIG20 returns.
Year
Volume
333
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Bielawski P. (2007), Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752, s. 67-81.
 • Bielawski P. (2008), The Theoretical Structure of the Accounting of Financial Instruments – An Outline [in:] I. Górowski (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, Warsaw, s. 91-108.
 • Bielawski P. (2010), Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, „Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie”, nr 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P. (2013), Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości, „Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie”, nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P. (2014), A Comparative Analysis of the Share Values of 250+ Companies at Fair Value in Active Markets and Estimations Based on Economic and Financial Models [in:] J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (eds.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 303-324.
 • Bielawski P. (2015), Purchasing Price and Fair Value as the Basic Measures of the Value of Synthetic Financial Instruments, „Актуальні проблеми економіки”, („Aktualne Problemy Ekonomii”), No. 10(172), s. 341-351.
 • Bielawski P. (2016), Value Measures in Accounting and Valuating Financial Instruments, „Актуальні проблеми економіки”, („Aktualne Problemy Ekonomii”), No. 1(175), s. 312-322.
 • Brealey R.A., Myers S.C. (1991), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Dobija M. (1995), Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 32, SKwP, Warszawa, s. 49-57.
 • Hendriksen E.S., Van Breda M.F (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 • Lintner J. (1965), Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, „The Journal of Finance”, Vol. 20, s. 587-615.
 • Luenberger D.G. (2003), Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IASB – SKwP, Warszawa.
 • Mossin J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market, „Econometrica”, Vol. 34, s. 768-783.
 • Riahi-Belkaoui A. (2000), Accounting Theory, Business Press Thomson Learning, London.
 • Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equlibrium Under Condition of Risk, „The Journal of Finance”, Vol. 19, s. 425-442.
 • Wolk H.I., Tearney M.G. (1997), Accounting Theory – A Conceptual and Institutional Approach, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-39a29111-bd31-468f-af3f-645194a99f5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.