Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 393 | 42-57

Article title

Crowdfunding jako cyfrowa, alternatywna forma finansowania projektów mniejszych i ryzykownych w wybranych krajach na podstawie badań ankietowych

Content

Title variants

EN
Crowdfunding as a digital alternative form of financing smaller and risky projects in selected countries based on surveys

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Crowdfunding jest jedną z obiecujących opcji podczas procesu podejmowania decyzji odnośnie do wyboru alternatywnej formy finansowania w porównaniu do takich tradycyjnych źródeł, jak kredyt czy pożyczka. W dobie technologii informacyjnych, gdzie konsument może także być inwestorem, znajomość zachowań oraz przyjmowanych postaw przez potencjalnych uczestników procesu finansowania jest kluczowa i może stanowić pomocne narzędzie przy budowie skutecznej i efektywnej kampanii. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych, a także prezentacja oraz analiza wyników ankiety, której celem było zapewnienie lepszego wglądu w zachowania i wiedzę osób wspierających oraz niewspierających kampanie crowdfundingowe – przede wszystkim postrzegania tej formy pozyskiwania funduszy i ogólnego rozeznania w tym temacie, a także zachowań lub potencjalnych zachowań w odniesieniu do kampanii crowdfundingowych oraz jej poszczególnych elementów składowych.
EN
Crowdfunding is one of the promising options during the process of deciding on an alternative form of funding compared to traditional sources such as credit or loan. In the age of information technology, where the consumer can also be an investor, knowledge of the behaviour and attitudes of potential participants in the financing process is crucial and can be a helpful tool in building an effective and efficient campaign. The aim of this work is to present the theoretical basis, as well as to present and analyse the results of the survey, the aim of which was to provide a better insight into the behaviour and knowledge of backers and non-backers of crowdfunding - mainly the perception of this form of fundraising and general discernment of the subject, as well as the behaviour or potential behaviour in relation to crowdfunding campaigns and their individual components.

Year

Volume

393

Pages

42-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Adkihary B.K., Kutsuna K., Hoda T. (2018), Crowdfunding: Lessons from Japan's Approach, Springer.
 • Burkett E. (2011), A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, „Transactions: The Tennessee Journal of Business Law”, Vol. 13, Iss. 1/4, https://trace.tennessee.edu/transactions/vol13/iss1/4 (dostęp: 20.09.2020).
 • Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D. (2012), A Framework for European Crowdfunding, www.crowdfundingframework.eu (dostęp: 20.09.2020).
 • Charbit C., Desmoulins G. (2017), Civic Crowdfunding: A Collective Option for Local Public Goods? OECD Regional Development Working Papers (2017/02).
 • Crowdfunding: Some Basics (2014), http://www.chsieh.com/uploads/4/4/7/9/4479813/crowdfunding__some_basics.pdf (dostęp: 03.12.2018).
 • Drake D. (2017), 2,000 Global Crowdfunding Sites to Choose from by 2016: Top 5 Growth Indicators, „Huffington Post” 23.10.2015, https://www.huffpost.com/ entry/2000-global-crowdfunding-_b_8365266?guccounter=1 (dostęp: 02.03.2019).
 • Dziuba D. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, vol. 10, nr 3(38).
 • ExpandedRamblings (2019), https://expandedramblings.com/ (dostęp: 03.03.2019).
 • Freedman D.M., Nutting M.R. (2015), A Bried History of Crowdfunding, Including Rewards, Donation, Debt and Equity Platforms in the USA, https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf (dostęp: 03.12.2018).
 • Gunning P., Gunning G. (2014), How to Successfully Use Crowdfunding: Crowdfunding has a 66% Failure Rate..., Patrick & Georgina Gunning.
 • Kalinowski Ł. (2015), „Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej, Wyzwania prawne, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3(15).
 • Kordela D. (2016), Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Micic I. (2015), Crowdfunding: Overview of the Industry Regulation and Role of Crowdfunding in the Venture Startup, Anchor Academic Publishing, Hamburg.
 • Nesta (2012), Intro to Crowdfunding, http://www.em-a.eu/fileadmin/content/REALISE_IT_2/REALISE_IT_3/IntroToCrowdfunding.pdf (dostęp: 01.11.2018).
 • Nowak K., Waśkiewicz Z. (2017), Crowdfunding jako nowoczesne źródło finansowania przedsięwzięć, „Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania”, nr 4.
 • Schwienbacher A., Larralde B. (2012), Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures [w:] D. Cumming (ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Oxford.
 • Son-Turan S. (2015), Financial Innovation – Crowdfunding: Friend or Foe? Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 195.
 • Spoz A. (2016), Crowdfunding – nowinka czy nowy perspektywiczny model finansowania projektów biznesowych? „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 8(44), nr 1.
 • Wales K. (2017), Peer-to-Peer Lending and Equity Crowdfunding: A Guide to the New Capital Markets for Job Creators, Investors, and Entrepreneurs, Praeger, Santa Barbara.
 • Wicks M. (2013), Crowdfunding an Introduction, Blue Beetle Books.
 • Zhang Y., Chen Z., Wang H. (2018), An Overview of Crowdfunding in China [w:] J.G. Wang, H. Xu, J. Ma, Zhang Y., Chen Z. (eds.), Financing from Masses: Crowdfunding in China, Springer.
 • Ziobrowska J. (2016), Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3(81).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-39ac602c-75e7-4b1a-90be-f46646590719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.