Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 303 | 52-67

Article title

Istota i determinanty innowacji społecznych w konsumpcji

Authors

Content

Title variants

EN
Importance and determinants of social innovations in consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Innowacje społeczne w konsumpcji rozumiane jako nowe rozwiązanie, zaspokajające potrzeby społeczne w sposób doskonalszy od wcześniej stosowanych rozwiązań mogą mieć zastosowanie w różnych skalach funkcjonowania podmiotów konsumpcji – począwszy od mikroskali (pojedyncze zastosowania), poprzez skalę mezo (lokalne lub regionalne zastosowanie), skończywszy na makroskali (krajowe lub szersze). Głównym beneficjentem tych rozwiązań jest społeczeństwo ogółem, gdyż celem nadrzędnym innowacji społecznych jest poprawa jakości życia grup społecznych i całego społeczeństwa. Celem opracowania jest rozpoznanie zalet oraz wad innowacji w konsumpcji, a także czynników stymulujących i ograniczających ich rozwój w naszym kraju. W pracy wykorzystano informacje uzyskane w trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego, przeprowadzonego w 2016 r. na próbie 12 osób.
EN
Social innovations comprise new products, services, models, markets and processes, which serve meeting society’s needs in a more productive way than the so far existing solutions. The main beneficiary of these solutions is society at large because the goal of social innovation is to improve the quality of life of social groups and society as a whole. The aim of the study is to identify advantages and disadvantages of innovations in consumption and factors, which may determine development of social innovations in Poland. The primary data used in the paper are of qualitative character and they come from focus group interview conducted in 2016.

Year

Volume

303

Pages

52-67

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji

References

  • Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 231, s. 7-29.
  • Knee C. (2002), Learning from Experience: Five Challenges for Retailers, "International Journal of Retail & Distribution Management", No. 11.
  • Komisja Europejska, OECD (2005), Podręcznik Oslo, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, http://www.rpo. lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Podrecznik_OSLO.pdf (dostęp: 4.08.2016).
  • OECD/Eurostat, Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris, http://www.pi. gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=677964766D394262AB915FB61187C008 (dostęp: 3.01.2017).
  • Olejniczuk-Merta A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 26-37.
  • Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 21-34.
  • Szulc-Fischer P. (2015), Znaczenie innowacji społecznych w konsumpcji, "Marketing i Rynek", luty, s. 71-80.
  • Wizja 2050. Innowacje społeczne (2013), http://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja- 2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf (dostęp: 4.08.2016).
  • [www 1] http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 24.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3a0574a7-5725-4170-a756-1c8eb0a591ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.