Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 258 | 17-28

Article title

Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS

Content

Title variants

EN
Immigrants on the polish labour market, according to official statistics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W wielu krajach Europy dotkniętych problemem starzenia się społeczeństw coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego odgrywa imigracja zarobkowa. Problem starzenia się ludności dotyczy również Polski, która w nieodległej przyszłości będzie krajem charakteryzującym się jednym z najwyższych w Europie udziałem w społeczeństwie osób w wieku emerytalnym. Można zadać sobie pytania, czy polska gospodarka potrzebuje imigrantów oraz czy w przypadku imigrantów na polskim rynku pracy mamy do czynienia ze zjawiskiem komplementarności czy substytucyjności? W ostatnich kilku latach szybko wzrastała liczba zezwoleń na pracę udzielonych imigrantom w Polsce. W 2007 r. łączna liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudniania cudzoziemców wynosiła 34 tys., zaś w pierwszym półroczu 2013 r. sięgała już 164,6 tys. Ponadto imigranci coraz częściej są zatrudniani w różnych branżach przemysłu oraz w transporcie. Celem artykułu jest pokazanie skali zjawiska imigracji zarobkowej do Polski. Główne źródło danych stanowią statystyki dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pracę i rejestrowanych oświadczeń o woli zatrudnienia pracownika cudzoziemca.
EN
In many European countries affected by ageing, becoming increasingly important for the economic development of labour migration plays. Ageing also applies to Polish, which in the near future will be a country characterized by one of the highest in Europe, participation in society of people of retirement age. You can ask yourself the question whether the Polish economy needs immigrants? and whether, in the case of immigrants on the Polish labour market we have to deal with the phenomenon of complementarity or substitution? In the last few years, rapidly increasing the number of work permits granted to immigrants in Poland. In 2007, the total number of work permits and declarations of intention of employers employing foreigners amounted to 34 thousand, while in the first half of 2013 years has reached 164.6 thousand. In addition, immigrants are increasingly employed in various sectors of industry and transport. The purpose of this article is to show the scale of immigration into Polish. In this article, the main source of data are the statistics on the number of work permits issued and recorded statements of employment the employee will foreigner.

Year

Volume

258

Pages

17-28

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

References

 • Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P. (2013), Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries – case of Poland, http://www.econstor.eu/bitstream/10419/89815/1/dp7664.pdf (dostęp: 10.05.2014).
 • Gmaj K. (2005), Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców, Raporty i Analizy, nr 3/05, Centrum Stosunków Międzynarodowych, http://mighealth.net/ pl/images/3/34/Imigranci_zarobkowi.pdf (dostęp: 10.05.2014).
 • Gmuła W., Gucwa A., Nalepa W., Opola Z. (2011), Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010, Materiały i Studia NBP, z. nr 255.
 • Smith J.P., Edmonston B. (eds.) (1997), The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration, National Academy Press, Washington D.C.
 • Janicka A., Kaczmarczyk P. (2010), Economic Consequences of the Inflow and the Sustainability of Migration [w:] A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (eds.), Immigration to Poland: Policy, Labour Market, Integration, Scholar, Warszawa.
 • Iglicka K. (2000), Ethnic Division of Emerging Foreign Markets During the Transition Period in Poland, „Europe-Asia Studies”, No. 7.
 • Kaczmarczyk P., (2008), Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy [w:] P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., Stefańska R., Tyrowicz J. (2008), Cudzoziemcy w Polsce, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://fs.ngo.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/Biuletyn_FISE_kwiecien_2008_cudzoziemcy.pdf (dostęp: 10.05.2014).
 • Kałuża-Kopias D. (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167.
 • Matkowska M., (2012), Imigranci na polskim rynku pracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1507.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2008, poz. 69.
 • Wysińska K., Karpiński Z. (2011), Ekonomia imigracji – imigranci na polskim rynku pracy, „Analizy Raporty Ekspertyzy”, nr 6, http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE- 611-ekonomia-migracji.pdf (dostęp: 10.05.2014).
 • [www 1] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (dostęp: 10.05.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3a3ef0c6-ef27-42f2-9323-6dcc2950ab98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.