Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 273 | 119-131

Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządowej infrastrukturze drogowej w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Public-private partnership in local road infrastructure in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie i na świecie od lat wykorzystywane jest jako metoda realizacji zadań publicznych, przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury. Ograniczenia budżetowe oraz ostatni kryzys gospodarczy przyczyniły się do wzrostu zainteresowania formułą PPP w kontekście powrotu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju poprzez uruchomienie nowych inwestycji szczególnie o charakterze infrastrukturalnym. Celem artykułu jest ocena wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w obszarze samorządowej infrastruktury drogowej. Polska nie może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zakresie wykorzystania PPP. Rynek w Polsce ma charakter samorządowy, a w obszarze drogowym pojawiły się dopiero pierwsze pionierskie projekty. Na sukcesy w tym zakresie przyjdzie poczekać, aż zostaną wypracowane dobre praktyki i zrealizowane pionierskie projekty, które pilotuje Ministerstwo Rozwoju.
EN
The public-private partnership in Europe and all over the world is used as a method of execution of public tasks for years, mainly in creating infrastructures. Restriction of budget and the recent economic crisis has contributed to the growth of your interest formula in the context of the return to the path of sustainable development through the launch of new projects especially with infrastructure. The aim of this article is to evaluate the use of formula of the public-private partnership in Poland in the area of road infrastructure. Poland cannot boast great experience in the using of PPP. The market in Poland is a local government, therefore, in the area of road appeared only the first pioneering projects. Receive a success in this area will have to wait until we have been developed good practices and implemented pioneering projects, which are under the supervision of the Ministry of Development.

Year

Volume

273

Pages

119-131

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Finansów Publicznych

References

 • EPEC (2009-2015), Market Update Review of the European PPP Market, Luxembourg.
 • Grzybowski W. (2013), PPP - realia czy mrzonki? "Przegląd Komunalny", nr 1.
 • Hajdys D. (2013), Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hausner J. (red.) (2013), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A. (2012), Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa.
 • Jędrzejewski A. (2013), Przegląd rynku PPP w inwestycjach z obszaru transportu: infrastrukturze drogowej, parkingach miejskich i centrach przesiadkowych, "Forum PPP", nr 2, Warszawa.
 • Kiwiel A., Kowalska A., Walkiewicz J., Gościniarek S. (2009), PPP w transporcie [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Klein M. (2015), Public-Private Partnerships. Promise and Hype, "Policy Research Working Paper", No. 7340, World Bank Group.
 • KRBRD (2015), Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r., Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2013), Informacja o wynikach kontroli: Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, Warszawa.
 • Orłowski W.M. (2011), Potencjalne makroekonomiczne korzyści stosowania PPP w Polsce, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Warszawa.
 • PARP (2015), PPP w praktyce, "Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", nr 13,
 • Warszawa. Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 (2015), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Śmiechowicz J. (2015), Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze dróg - ocena dotychczasowych doświadczeń i możliwości implementacji przez samorząd terytorialny w Polsce [w:] L. Patrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 404.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420.
 • Wspieranie inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno- prywatnych (2009), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela.
 • [www 1] GUS, http://swaid.stat.gov.pl (dostęp: 20.02.2016).
 • [www 2] Platforma PPP, http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/20131030_ Raport_etap_III.pdf (dostęp: 20.02.2016).
 • [www 3] Platforma PPP (2015), Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim realizowany w formule PPP. Etap II Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wykonawców, www.ppp.gov.pl (dostęp: 20.02.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3a780064-2128-4131-89fd-834afd5782cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.