Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 256 | 30-45

Article title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury – wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
Human resource management in cultural institutions −some aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł pokazuje najważniejsze wyzwania i przeszkody zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach kultury. Analizuje strukturę organizacyjną sektora instytucji kultury i jego perspektywy rozwoju. Wskazuje nowe instrumenty przedsiębiorczości i innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi jako możliwości poprawy sytuacji w tym sektorze. Poszerza wiedzę w zakresie budowania i utrzymania motywacji pracowników. Wiedzę, kompetencje i kapitał intelektualny traktuje jako założenia sukcesu. Uzasadnia prowadzenie działań przedsiębiorczych w obszarze instytucji kultury, jako alternatywną formę działalności. Jest wstępem do dalszej wymiany doświadczeń i badań w zakresie dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
EN
The article shows the most important challenges and obstacles of human resource management in cultural institutions. It analyzes the organizational structure of cultural institutions sector and its prospects for development. Indicates new instruments entrepreneurship and innovation in human resource management as an opportunity to improve the situation in this sector. Expands knowledge of building and maintaining employee motivation. Knowledge, expertise and intellectual capital are treated as a foundation for success. This justifies carrying out entrepreneurial activities in the field of cultural institutions, as an alternative form of activity. It is a prelude to further exchanges of experience and research on best practices in human resource management.

Year

Volume

256

Pages

30-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji, Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości

References

 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Błaszczyk W., red. (2006), Metody organizacji i zarządzania, kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borkowska S., red. (2005), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager, Wiley, New York.
 • Drucker P.F. (1995), The Information Executives Truly Need, „Harvard Business Review”, January-February.
 • Encyklopedia Popularna PWN (2013), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fowler A. (1987), When Chief Executives Discover HRM, „Personnel Management”, January.
 • Gajda J. (2003), Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Cz. 1, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hall E.T. (1987), Bezgłośny język, PIW, Warszawa.
 • Kelly G.A. (1955/1991), The Psychology of Personal Constructs, Norton (reprinted by Routledge, London), New York.
 • Kłoskowska A. (2005), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kostera M. (1999), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 • Lavoie D. (1994), Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Marchington M. (1995), Fairy Tales and Magic Wands: New Employment Practices in Perspective, „Employee Relations”, Vol. 15, No. 1.
 • Mazurek-Łopacińska K. (1996), Zadowolenie klienta jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa [w:] K. Karcz, Z. Kędzior (red.), Drogi polskiego marketingu, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Niermeyer R., Postall N. (2009), Zarządzanie ludźmi. Jak kierować firmą zgodnie z najnowszymi trendami? Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Peters T. (1988), Thriving on Chaos, Macmillan, London.
 • Rutkowski R. (1982), Diagnoza społeczna w działalności kulturalnej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.
 • Sajkiewicz A., red. (2002), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Poltext, Warszawa.
 • Storey J. (1995), Human Resource Management: A Critical Text, Routledge, London, New York.
 • Ulrich D. (1998), A New Mandate for Human Resources, „Harvard Business Review”, January, 76(1).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U.1991 r. Nr 114 poz. 493.
 • Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3b24c714-05cf-4eda-8737-e75d2e0583b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.