Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 257 | 168-176

Article title

Czas pracy i jego społeczne odniesienia związane z przenikaniem sfery zawodowej i osobistej pracowników

Authors

Content

Title variants

EN
Work time and its social references connected with infiltration of the professional and personal sphere of employees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą społecznych aspektów przemian pracy i funkcjonowania współczesnych pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie czasu pracy w kontekście uwarunkowań i zagrożeń związanych z przenikaniem sfery zawodowej i osobistej. Poruszane kwestie analizowano, odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionych z tego zakresu badań. Główną część artykułu poświęcono prezentacji wyników badań własnych, opracowanych na podstawie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych z osobami pracującymi zawodowo. Zgromadzony materiał empiryczny odnosił się m.in. do takich kwestii jak: czas pracy, zagrożenia związane z nadmierną pracą, znaczenie sfery zawodowej i rodzinnej, trudności w równoważeniu życia zawodowego i osobistego.
EN
The paper presents issues concerning the social aspects of work transformation and functioning of the modern employees. Particular attention was paid to the issue of work time in the context of conditions and risks connected with infiltration of the professional and personal sphere of employees. The issues analyzed by referring to the literature on the subject, with particular regard to the research in this field. The main part of the article was devoted to the presentation of results of own research based on interviews with people working professionally. The collected empirical material was referring, inter alia, issues such as: work time, risks connected with excessive work, the importance of work and family sphere, difficulties in balancing professional and personal life.

Year

Volume

257

Pages

168-176

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

References

 • Biegańska K. (2011), Uciążliwość pracy jako wyznacznik jakości życia przedsiębiorców [w:] L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Bruch H., Menges J.I. (2010), Pułapka przyśpieszenia, „Harvard Business Review Polska”, nr 11.
 • Greenhaus J.H., Collins K.M., Show J.D. (2003), The relation between work-family balance and quality of life, „Journal of Vocational Behavior”, No. 63(3).
 • Kacprzak-Choińska A., Żemigała M. (2013), Wyzwania stojące przed rodzicami w miejscu pracy [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Jakość życia pracownika w perspektywie work-live balance?, „Humanizacja Pracy”, nr 4 (274).
 • Kaczmarczyk M., Szlendak T. (2010), Głód czasu w kulturze przyśpieszenia, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (199).
 • Kłos B. (2013), Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Studia BAS, nr 4(36).
 • Kowalczuk K. (2012), Mobilność na co dzień, Komunikat z badań BS/104/2012, CBOS, Warszawa.
 • Lachowska B. (2012), Praca i rodzina, konflikt czy synergia?, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Nydahl S. (2011), W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum”, nr 1.
 • Popiołek K. (2009), Pojęcie i istota life coachingu [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching − teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Rostowska T. (2009), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wydawnictwo Impuls, Warszawa.
 • Stasik A. (2010), Czas wolny Polaków, komunikat z badań BS/133/2010, CBOS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3b9d5723-c11d-454c-95ac-d449589a2975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.