Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 242 | 71-84

Article title

Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw

Content

Title variants

EN
Unemployment, Poverty and Crime Rate in Poland. The Case of Voivodships Level

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest empiryczne badanie zależności między bezrobociem i ubóstwem a przestępczością w Polsce na poziomie województw. Wykorzystane zostały dane przekrojowe, szeregi czasowe oraz dane panelowe za lata 2002-2012. Uzyskane wyniki sugerują, że wzrost stopy bezrobocia, a także ubóstwa może prowadzić do wzrostu natężenia przestępstw (szczególnie przeciwko mieniu) na danym terenie. W badaniach zależności między przestępczością a bezrobociem uwzględniono pewne szczególne rodzaje bezrobocia mogące mieć kryminogenny charakter, jak bezrobocie długoterminowe czy bezrobocie wśród osób młodych posiadających niskie wykształcenie.
EN
There is empirically verified impact of unemployment and poverty on crime in the voivodships of Poland. There is presented spatial variation of poverty and crime in the regions of Poland. It is noticed that voivodships with highest poverty rate are characterized by lowest property crime rate. Then there were used time series and panel data sets. Panel data analysis suggests that increasing unemployment or poverty rate may lead to increase of crime rate and victimization risk.

Keywords

Year

Volume

242

Pages

71-84

Physical description

Contributors

References

 • Bogacka E. (2009), Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 6, s. 33-43.
 • Dziugieł C. (2011), Demograficzne aspekty bezrobocia w województwie mazowieckim, 4P Research Mix, Warszawa.
 • Frieske K. (2007), Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia [w:] M. Maroda (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS (2012), Bank Danych Lokalnych oraz Biuletyny Statystyczne poszczególnych województw, http://www.stat.gov.pl (dostępu: 14.09.2013).
 • Gulcz M. (1998), Ekonomia. Cz. II. Makroekonomia, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 • Hołyst B. (2007), Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Janukowicz P. (2010), Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, "Polityka Społeczna", nr 1.
 • Kądziołka K. (2012), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przestępczości w Polsce, Materiały Konferencji Naukowej "Analiza internacjonalnych relacji 2012. Metody i modele rozwoju regionów", Katowice.
 • Kądziołka K. (2014a), Wpływ wybranych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym na przestępczość przeciwko mieniu w Polsce [w:] W. Szkutnik (red.), Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Studia Ekonomiczne, nr 181, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kądziołka K. (2014b), Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce, Materiały Konferencji Naukowej Analiza Internacjonalnych Relacji. Metody i Modele Rozwoju Regionów, Katowice.
 • Kiersztyn A. (2008), Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Klaus W. (2013), Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością [w:] K. Buczkowski i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Sedno, Warszawa.
 • Koop G. (2011), Wprowadzenie do ekonometrii, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kozek W. (2007), Bezrobocie jako zjawisko społeczne [w:] M. Maroda (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Radziukiewicz M. (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Siemaszko A. (2001), Kogo biją, komu kradną? Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Staszewska E. (2012), Prawne środki przeciwdziałania bezrobociu, WKP, Warszawa.
 • Szymanowski T. (2010), Recydywa w Polsce: zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szymanowski T. (2012), Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wójcik J.W. (2008), Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo JWW, Warszawa.
 • Wujastyk A. (2011), Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, LEX, Warszawa.
 • Strona internetowa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, http://sw.gov.pl (dostęp: 24.01.2014).
 • Strona internetowa Eurostat (2013a), Bezrobocie długoterminowe, http://epp.eurostat.ec.
 • Europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00053 (dostęp: 4.07.2013).
 • Strona internetowa Eurostat (2013b), Dane dotyczące ubóstwa w regionach, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&languag e=en&pcode=tgs00103 (dostęp: 3.10.2013).
 • Strona internetowa Eurostat (2013c), Stopa bezrobocia w regionach, http://epp.eurostat.ec. europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00010 (dostęp: 4.07.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5603

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3bd47dba-b394-42c9-80b5-2cbb2fc0ad63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.