PL EN


2016 | 300 | 88-97
Article title

Treść ekonomiczna wartości firmy i ujawnienia w tym zakresie – analiza sprawozdań finansowych polskich spółek

Content
Title variants
EN
The economic substance of goodwill and its disclosure – the analysis of Polish entities’ financial reports
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartość firmy powinna odzwierciedlać przyszłe korzyści ekonomiczne, których osiągnięcia spodziewa się jednostka przejmująca z tytułu przejęcia aktywów, a których nie można zidentyfikować i odrębnie ująć w bilansie. Niestety, polskie prawo rachunkowości pomija zagadnienie treści ekonomicznej wartości firmy, zawężając się jedynie do wskazania formuły obliczania tej pozycji aktywów. Stąd celem artykułu jest podkreślenie znaczenia treści ekonomicznej wartości firmy dla prawidłowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono traktowanie wartości firmy jedynie jako wartości rezydualnej, wyniku prostego matematycznego obliczenia. Jest to wprawdzie zgodne z regulacjami prawa, jednak sprzeczne z założeniami teoretycznymi rachunkowości. Podstawową zastosowaną metodą badawczą była analiza sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami rachunkowości).
EN
Goodwill, as a balance sheet position, should reflect future economic benefits expected by the acquirer that are derived from other assets acquired in a business combination, and that are not separately identified and disclosed. Unfortunately, Polish accounting law contains an algebraic formula explaining how to calculate goodwill with no economic underpinnings. Therefore, the article aims at emphasizing the importance of economic substance in reliable financial reports’ disclosure. The research shows that entities consider goodwill as a residual value and as a result of simplified calculations. Although this treatment is consistent with accounting law, it is not in harmony with accounting theoretical backgrounds. The main research method is the analysis of financial reports (prepared in accordance with polish accounting law).
Year
Volume
300
Pages
88-97
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Cieciura M. (2012), Rozliczanie wartości firmy w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 • Dobija M. (2005), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gore R., Zimmerman D. (2010), Is Goodwill an Asset? „The CPA Journal”, June 2010.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ignatowski R. (2014), MSSF a ustawa o rachunkowości (7) Wartość firmy, „Rachunkowość”, nr 8.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Low J., Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. (2011), Valuation for Financial Reporting: Fair Value, Business Combinations, Intangible Assets, Goodwill and Impairment Analysis, Wiley, Hoboken, New Jersey.
 • Maruszewska E.W. (2008), Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa.
 • Maruszewska E.W. (2011), Ujęcie początkowe oraz rozliczanie wartości firmy – regulacje polskie i międzynarodowe, „Biuletyn Rachunkowości”, nr 8(128).
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013, Stowarzyszenie Księgowych w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Rak J., Turyna J. (2015), Wartości niematerialne i prawne – wartość firmy [w:] M. Postuła, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzenie finansami a efektywność ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Remlein M. (2008), Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych, SKwP, Warszawa.
 • Sawicka B. (2009), Wartość firmy w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 51(107).
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3c41d891-1133-4858-8301-f74d0d0b6b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.