PL EN


2016 | 269 | 126-139
Article title

Stan finansów publicznych na Litwie na tle krajów UE

Authors
Content
Title variants
EN
Public finances in Lithuania compared with the EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stabilność makroekonomiczna danej gospodarki w znacznym stopniu uzależniona jest od stanu finansów publicznych. Niezwykle ważne jest, aby prowadzić taką politykę budżetową, która umożliwia obniżenie podatków i wzrost efektywności wydatków publicznych. Obecny stan finansów publicznych krajów UE ogranicza takie możliwości. Rozbudowane instrumentarium fiskalne, określone w traktacie z Maastricht czy Pakcie Stabilności i Wzrostu, nie było w stanie zapobiec nadmiernemu zadłużeniu się tych państw. W konsekwencji nie uchroniły one całej UE i strefy euro przed kryzysem. Przedmiot rozważań w tym artykule stanowi deficyt budżetowy oraz dług publiczny Litwy w odniesieniu do krajów UE (nowych i starych krajów członkowskich, a także strefy euro). Okres badawczy obejmuje lata 2004-2014. W analizie danych Eurostatu posłużono się metodami statystycznymi i opisowymi.
EN
Macroeconomic stability of the economy largely depends on the state of public finances. The current situation of public finances of the EU countries limits such opportunities. Extensive fiscal instruments, as defined in the Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact, were not able to prevent over-indebtedness of these states. As a consequence, they did not protect the entire EU and the euro zone from the crisis. The subject under discussion in this article is the budget deficit and public debt of Lithuania in relation to the EU countries (new and old member states). The research covers the period between 2005 and 2014. While analysing the data from Eurostat and the Lithuanian Department of Statistics, statistical and descriptive methods have been used.
Year
Volume
269
Pages
126-139
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Katedra Ekonomii
References
 • Alińska A., Woźniak B. (2015), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. (2014), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Guziejewska B. (2012), Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext, Warszawa.
 • Kattel R., Raudla R. (2012), Austerity That Never Was? The Baltic States and the Crisis, Levy Economics Institute of Board College, Policy Note 5.
 • Keynes J.M. (2011), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E. (2008), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Maslauskaite K., Zorgenfreija L. (2013), Economic Miracle in the Baltic States: An Examplary Way to Growth? “Studies&Reports”, No. 98.
 • Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (2011), Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, ekonomia i polityka, PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Podstawka M., red. (2010), Finanse, PWN, Warszawa.
 • Vilpišauskas R. (2011), National Preferences and Bargaining of the New Member States since the Enlargement of the EU: the Baltic States, Still Policy Takers? “Lithuanian Foreign Policy Review”, No. 25.
 • [www 1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3Al25020 (dostęp: 5.10.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm (dostęp: 5.11.2015).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode= (dostęp: 5.10.2015).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1 (dostęp: 7.11.2015).
 • [www 5] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00021 (dostęp: 3.10.2015).
 • [www 6] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00023 (dostęp: 3.11.2015).
 • [www 7] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tipsau10&language=en (dostęp: 5.11.2015).
 • [www 8] http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/lithuania_en.htm (dostęp: 9.11.2015).
 • [www 9] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/geninfo/economic.en.htm (dostęp: 7.11.2015).
 • [www 10] http://www.ekspertai.eu/lietuvaes-parama-36-milijardaivalstybes-skola-56-milijardai/ (dostęp: 5.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3c75f60e-0f15-4876-82ba-77595750df62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.