Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 362 | 100-110

Article title

Planowana aktywność zawodowa absolwentów szkół wyższych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Content

Title variants

EN
Planned professional activity of graduates of higher education (on the example of the University of Economics in Katowice)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badania opinii studentów pomagają uczelniom w kształtowaniu wewnętrznej polityki edukacyjnej m.in. poprzez dostosowanie oferty programowej do ich oczekiwań. Celem artykułu jest identyfikacja motywów i oczekiwań studentów związanych z kształceniem w uczelni wyższej na wybranych kierunkach ekonomicznych oraz ich planowanej tranzycji z systemu szkolnictwa wyższego na rynek pracy. Uzyskane wyniki badań pokazały, że populacja studentów na dwóch kierunkach studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (ekonomia i zarządzanie) jest silnie sfeminizowana. Studenci kierunku zarządzanie częściej niż studenci ekonomii deklarują postawy przedsiębiorcze, tj. chcą po uzyskaniu dyplomu założyć własną firmę. Relatywnie spory odsetek studentów nie miał, w momencie przeprowadzania badań, sprecyzowanych planów zawodowych (ponad 12,5%). Ponad połowa studentów ekonomii nie zamierza kontynuować nauki. W przypadku studentów kierunku zarządzanie odsetek ten jest mniejszy i wynosi 46%.
EN
Student opinion surveys help universities to shape their education policy, including by adapting the program offer to their expectations. The goal of the paper is to identify motives and expectations of students concerning higher education at selected majors and their transitions from the higher education system to the labour market. The research results showed that the student population in two majors of study at the University of Economics in Katowice (economics and management) is strongly feminised. Students of management major more often than students of economics major declare entrepreneurial attitudes, i.e. they want to start their own business after graduating. A relatively large percentage of students did not have, at the time of the research, specific career plans (over 12.5%). More than half of students of economics major do not intend to continue their education. In the case of students of management major, this percentage is smaller and amounts to 46%.

Year

Volume

362

Pages

100-110

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J. (2016), Młodzież na rynku pracy – wybrane problemy. Analiza komparatywna regionalnych rynków pracy na przykładzie dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego [w:] A. Zagórowska (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole, s. 66-78.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J. (2017), Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 316, s. 7-17.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J. (2017), Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 312, s. 7-17.
 • Bożykowski M. i in. (2014), Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych zakładu ubezpieczeń społecznych. Raport końcowy, IBE, Warszawa.
 • CEDEFOP (2010) Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Coll R., Zegwaard K.E. (2006), Perceptions of Desirable Graduate Competencies for Science and Technology New Graduates, „Research in Science & Technological Education”, Vol. 24, No. 1.
 • Davenport T.H., Prusak L. (2000), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press.
 • Eurofound (2012), NEETs. Young People not in Employment or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe, Luxembourg.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, KOM(2010)2020, 2010.
 • Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A. (2014), Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/ pdf/20014.pdf., s. 6-97 (dostęp: 25.01.2018).
 • Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy, Raport z badań. ISP, Warszawa.
 • Skórska A. (2012), Wykształcenie jako determinanta zatrudnienia młodzieży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region − Polska − Europa − Świat, Część I: Młodzież a edukacja i rynek pracy, Politechnika Opolska, Opole, s. 83-98.
 • Skórska A. (2015), Employment or Underemployment in the Context of “Europe 2020” Strategy Implementation [w:] Economics of the 21st Century 4(8), UE Wroclaw 2015, s. 30-46.
 • [www1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 20.03.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3cc6c102-500b-4f5a-89d8-b926f9c97d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.