PL EN


2016 | 279 | 70-84
Article title

Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary wiejskie w subregionie północnym województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Economic impact of shopping malls in the northern subregion of the silesian voivodeship on small towns and rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie centrów handlowych, zwłaszcza w zewnętrznych obszarach dużych miast, może powodować liczne zmiany o różnorakim charakterze. Małe miasta będące w „zasięgu” oddziaływania centrów handlowych mogą stracić podstawy funkcjonowania oraz pełnione funkcje usługowe wobec otaczających je obszarów wiejskich. Z drugiej strony, centra handlowe poprzez oddziaływanie konkurencyjne w handlu mogą przyczyniać się do podniesienia jakości świadczonych usług. Celem pracy była ocena oddziaływania centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich, położonych w subregionie północnym województwa śląskiego, w strefie wpływu miasta Częstochowa. Centra handlowe stanowią bezpośrednią konkurencję dla 18% ankietowanych przedsiębiorców, narzekających także na utrudniającą prowadzenie działalności gospodarczej biurokrację. Doceniane są nowe, przyjazne formy robienia zakupów. Podsumowując, centra handlowe stanowią konkurencję dla przedsiębiorców, przyczyniając się także do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług.
EN
The development of shopping malls affects in the different ways on the outer areas of the large cities. The negative effect can be the disappearance of foundations of economic business in the small towns, which performs services to the surrounding rural areas, while the positive can be declining prices and improving the quality of offered services. The aim of the work was assessment of the impact of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the northern subregion of Silesian Voivodeship , in the zone of influence of the city of Częstochowa. On the basis of the conducted survey in 2012 with entrepreneurs in selected municipalities of the Częstochowa subregion, the economic impact of shopping centers was specified. Shopping centers are direct competition for a large number of entrepreneurs surveyed (18% of the total number). New friendly forms of shopping are appreciated. Shopping malls are competition for entrepreneurs but also contribute to improving the quality and competitiveness of the provided services.
Year
Volume
279
Pages
70-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Brol R., Maj M., Strahl D. (1990), Metody typologii miast, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Budner W. (1999), Lokalizacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Gibas P. (2013), The Outer Metropolitan Zone as the Area of Impact of Shopping Malls in Silesian Voivodeship [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Vovodeship), "Studia Regionalia KPZK", Vol. 37, Warsaw.
 • Halama A. (2013), Economic Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zone [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Vovodeship), "Studia Regionalia KPZK", Vol. 37, Warsaw.
 • Neumark D., Zhang J., Ciccarella S. (2008), The Effects of Wal-Mart on Local Labor Markets, "Journal of Urban Economics", Vol. 63, www.elsevier.com.locate.jue.
 • Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia (2006), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_pl.htm.
 • Rocznik demograficzny 2013 (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rynek wewnętrzny w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://www.stat.gov.pl.
 • Rynek wewnętrzny w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne (2012), www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, REGON.
 • Sobieraj I. (red.) (2012), Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Strony /raport_podsumowujacy_projekt_badawczy_POKL_08052012.aspx.
 • Strużycki M. (red.) (2000), Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, IRWIK, Warszawa.
 • Twardzik M. (2013), Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Area and Their Social Influence [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Vovodeship), "Studia Regionalia KPZK", Vol. 37, Warsaw.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U 1964, nr 16, poz. 93 z późń. zm., http://isap.sejm.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3d4f5ed7-bdb9-4172-9efb-241527e95ce8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.