Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 333 | 150-161

Article title

Audyt a kontrola – porównanie

Authors

Content

Title variants

EN
Audit and control – comparative study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza istotne zagadnienie, jakim jest merytoryczne porównanie audytu i kontroli z punktu widzenia celów, zadań, usytuowania w organizacji i związanych z tym aspektów prawnych. Szczegółowej analizie poddano definicje obydwu pojęć, zarówno w praktyce krajowej, jak i międzynarodowej. Przedstawiono i omówiono przyczyny nieporozumień, które powstały w pojmowaniu audytu i kontroli. Zwrócono także uwagę na różnice, głównie prawne, dotyczące audytu i kontroli. W artykule skupiono się przede wszystkim na audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej. Audyt zewnętrzny i kontrolę zewnętrzną przeanalizowano w węższym zakresie z uwagi na fakt, iż w tym zakresie, praktycznie, nie występują zasadnicze różnice.
EN
The article discusses the essential issue of substantive audit and control comparison, in terms of objectives, tasks, location in the organization and related legal aspects. Detailed definitions of both concepts have been analyzed in both national and international practice. The reasons for the misunderstandings arising from the understanding of audit and control are presented and discussed. Attention has also been paid to differences, mainly legal, concerning audit and control. The article focuses mainly on internal audit and internal control. External audit and external audit were analyzed in a narrower scope, since there are practically no significant differences in this regard.

Keywords

Year

Volume

333

Pages

150-161

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

References

 • Brink V.Z., Cashin J.A., Witt H. (1973), Modern Internal Auditing – An Operational Approach, ed. 3, New York.
 • Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 • Fundacja Rozwoju Rachunkowości (1999), Kontrola wewnętrzna, Warszawa.
 • Komunikat nr 11 (2006) Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. Dz. Urz. MF 2006, nr 7, poz. 58.
 • Komunikat nr 2 (2013) Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF 2013, poz. 15.
 • Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2003), Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2005), Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, wydanie pierwsze, Warszawa.
 • Piaszczyk A. (2003), Istota i cele audytu wewnętrznego, „Rachunkowość”, nr 7.
 • Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa.
 • The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), Internal Control – Integrated Framework, New York.
 • The Institute of Internal Auditors (2001), International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, Altamonte Springs, Florida.
 • The Institute of Internal Auditors (2009), International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, Altamonte Springs, Florida.
 • The Institute of Internal Auditors (2011), Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Tłumaczenie na język polski. Polish language translation, Warszawa.
 • Uchwała nr 57 (1983) Rady Ministrów z 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej. Dz. U. 1983, nr 22, poz. 124.
 • Ustawa (1998) z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 • Ustawa (2005) z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa (2009) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa (2011) z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Dz. U. 2011, nr 185, poz. 1092.
 • Winiarska K. (2007), Auditing [w:] K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • [www1] http://pg.edu.pl/documents/46469294/49145496/mi%C4%99dzynarodowestandardy-praktyki-zawodowej-audytu-wewn%C4%99trznego.pdf (data dostępu: 28.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3ddd9b78-1a48-4c30-8ad0-3a3cdafacb0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.