Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 238 | 117-131

Article title

Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce

Content

Title variants

EN
New Safety Regulations for the OTC Derivatives Market in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój nieregulowanego rynku instrumentów pochodnych w Polsce, po globalnym kryzysie finansowym został zharmonizowany z nowymi regulacjami rynku OTC strefy euro. W opracowaniu analizuje się zachodzące w nim zmiany, wykazując, że obserwowany wzrost obrotów na nieregulowanym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce jest wynikiem szeregu autonomicznych czynników, niezależnych od działań międzynarodowych nadzorców i regulatorów. Transformowane na polski nieregulowany rynek instrumentów pochodnych zmiany zasad jego funkcjonowania nie hamują więc dynamiki i przekształceń w rodzajowej i podmiotowej strukturze obrotu derywatywami w Polsce. W długim okresie mogą jednak prowadzić do ograniczenia na nim popytu i podaży oraz zmniejszenia skali jego fragmentaryzacji.
EN
After the period of the global financial crisis, the OTC derivatives market in Poland has been harmonized with the new legislative regulations applied in the euro zone. This paper provides an analysis of the substantial changes within Polish OTC market over the last few years and indicates that the increasing turnover is mainly caused by the influence of autonomous factors, independent from international regulatory institutions and supervisors. Therefore, it is important to note that the new implemented solutions do not slow down the OTC market growth dynamics and its structural transformations. However, further development may lead to the reduction of supply and demand for derivatives in the long term.

Year

Volume

238

Pages

117-131

Physical description

Contributors

References

 • Art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
 • Banks E., Glanz M., Siegel P. (2006), Credit Derivatives: Techniques to Manange Credit Risk of Finance Professionals, McGraw-Hill, London.
 • Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
 • Hall J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Europejskiego Banku Centralnego "Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki", COM (2009) 563, wersja ostateczna z dnia 20 października 2009 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Europejskiego Banku Centralnego "Regulacja usług finansowych dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu", COM(2010) 301, wersja ostateczna, czerwiec 2010 r.
 • Oświadczenie przywódców G-20 wydane po szczycie w Pittsburghu, 24-25 września 2009 r.
 • Regulamin repozytorium transakcji, załącznik do uchwały nr 784/12 Zarządu KDPW SA z dnia 23 października 2012 r., dokument dostępny w serwisie internetowym KDPW, http://www.kdpw.pl.
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L201 z 2012 r.).
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w roku 2013, NBP, Warszawa 2014.
 • Statistical release OTC derivatives statistics at end-June 2013, Monetary and Economic Departament, November 2013.
 • Truszkowski J. (2010), Derywaty rynku nieruchomości. Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, "Bank i kredyt" nr 6.
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, COM(2010) 484 z września 2010 r.
 • [www 1] http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129 COM(2010) 484 639.htm

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3dff1bf3-1fbf-4128-bf8b-e318f7269d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.