Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 10 | 2(19) | 63-73

Article title

Miasto moje, a w nim? – kryzys tożsamości lokalnej czy nowy typ tożsamości (z badań nad poczuciem więzi z miejscem pochodzenia wśród młodzieży)

Authors

Title variants

EN
MY CITY, AND WHAT IN IT? A CRISIS OF LOCAL IDENTITY OR A NEW TYPE OF IDENTITY (FROM RESEARCH INTO TEENAGERS’ TIES WITH THE PLACE OF ORIGIN)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of this paper is a description of the type of local identity evinced by residents of contemporary towns and cities. It is based on the results of surveys conducted among people from small towns (of up to 50,000 inhabitants) on their sense of a bond with the town they come from and/or live in. The purpose of the research is to reveal the dominant type of opinion and feeling among inhabitants of small towns with regard to their ‘small homeland’, and also to explore how this relationship depends on sociological variables (age, gender, education, employment). The results obtained help to define those aspects of world view and emotions which build a sense of local identity, and which of them are universal or depend on the abovementioned variables.

Keywords

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, ul. Mickiewicza 21, 38–500 Sanok

References

 • Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, Gdańsk 2007
 • M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa 2008
 • P. Starosta, O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie progra- mu Polska Lokalna, Warszawa 2006
 • M.A. Hogg, Autokategoryzacja i usuwanie subiektywnej niepewności – poznawcze i moty- wacyjne aspekty tożsamości społecznej i przynależności grupowej, [w:] Umysł społeczny, red. J.P. Forgas, K.D. Williams, L. Wheeler, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005
 • J. Slevin, Internet i formy związków ludzkich, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, tłum. M. Juza, Kraków 2008
 • P. Wallace, Psycho- logia Internetu, tłum. T. Hornowski, Poznań 2005
 • K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, red. L. Haber, t. 1, Kraków 2004
 • A.C.J. van Dijk, The Reality of Virtual Communities, „Trends in Communications”, 1998, nr 1
 • Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000
 • A. Toffler, Odmasowienie środków przekazu, [w:] Wiedza o kulturze, cz. 4, Audiowizualność w kulturze, Warszawa 1993
 • M. Król, Patriotyzm przyszłości, tłum. E. Wojdyłło, Warszawa 2004
 • M. Megier, Współczesna tożsamość narodowa jako wytwór działań politycznych i komu- nikacyjnych, [w:] Tożsamość i komunikacja. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji, red. L. Dy- czewski, D. Wadowski, Lublin 2011
 • C. Sedikides, L. Gaertner, Ja społeczne – poszukiwanie tożsamości a prymat motywacyjny Ja indywidualnego, [w:] Umysł społeczny, red. J.P. Forgas, K.D. Williams, L. Wheeler, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3f227cec-8603-467f-ad98-b1884111d7dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.