Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 318 | 69-83

Article title

Badanie zróżnicowania sytuacji demograficznej w Polsce w latach 2005-2014

Content

Title variants

EN
The study of diversity of the demographic situation in Poland in the years 2005-2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachodzące od lat 80. XX w. zmiany demograficzne w Polsce uwidoczniają wyraźny proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają procesy: rozrodczości, umieralności i migracji. Zjawisko to jest poważnym problemem demograficznym, jak i społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji, tj. zwiększenia wydatków ze środków publicznych, zmian zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i szkolnictwa, zwiększenia popytu na usługi opiekuńcze, obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków socjalnych, wydłużenia wieku emerytalnego, wzrostu stopy bezrobocia, masowej migracji zarobkowej. Ze względu na wagę problemu w opracowaniu została przeprowadzona analiza przestrzenna potencjału demograficznego w Polsce w latach 2005, 2008, 2011 i 2014.
EN
The demographic changes occurring in Poland since the 80s of the twentieth century clearly show the aging of the population, which the processes of fertility, mortality and migration have a huge impact. This phenomenon is a serious problem of demographic and socio-economic because it leads to many adverse consequences, ie. an increase in public expenditure, policy changes the functioning of social security, health and education, increased demand for care services, reducing pension benefits and social benefits, the retirement age, increase in unemployment, mass migration. Because presented problem is very important in the study was carried out spatial analysis of demographic potential in the years 2005, 2008, 2011 and 2014.

Year

Volume

318

Pages

69-83

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki

References

 • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association - LISA, "Geographical Analysis", No. 27.
 • Arbia G. (2006), Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to Regional Growth Convergence, Springer, New York.
 • Bivand R. (1980), Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji geografii, PWN, Poznań.
 • Cliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
 • Geary R. (1954), The Contiguity Ratio and Statistical Mapping, "The Incorporated Statistician", No. 5.
 • Getis A., Ord J.K. (1992), The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics, "Geographical Analysis", No. 24.
 • Griffith D.A. (2003), Spatial Autocorrelations and Spatial Filtering, Springer, Berlin- -Heidelberg.
 • Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Cedewu.pl, Warszawa.
 • Kuc M. (2012), The Implementation of Synthetic Variable for Constructing the Standard of Living Measure in European Union Countries, "Oeconomia Copernicana", nr 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 • Moran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, "Biometrika", No. 37(1).
 • Parysek J.J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. LXIX.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Zeug-Żebro K. (2014), Analiza przestrzenna procesu starzenia się społeczeństwa polskiego [w:] J. Hozer, A. Gdakowicz (red.), Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, "Zeszyty Naukowe", nr 811, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 36, Szczecin.
 • Zeug-Żebro K. (2015), Wielowymiarowa analiza zjawiska starości w Polsce [w:] J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka (red.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, cz. 7, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3ff43c88-604a-4f91-9feb-1e51983cdfdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.