PL EN


2016 | 282 | 227-238
Article title

Determinants of the direct costs of initial public offerings on the Warsaw Stock Exchange

Content
Title variants
EN
Determinanty bezpośrednich kosztów pierwszych publicznych emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study aimed to investigate the relationship between the direct cost of raising equity capital on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and some selected variables. The independent variables used in this study are the proxies for: issue size, ownership concentration, a proportion of shares allotted to institutional/large investors, profitability, issuer risk and a stock market situation. The research sample covers 83 companies that conducted IPOs between 2006 and 2015. A multiple regression analysis was used to achieve the adopted objective. The results prove the existence of economies of scale in direct costs of IPOs on the WSE. A negative correlation between ownership concentration and direct costs as a percentage of gross received is also observed. These results are in line with existing literature.
PL
Celem opracowania jest zbadanie zależności między bezpośrednimi kosztami pozyskania kapitału własnego na GPW w Warszawie a wybranymi zmiennymi wyrażającymi wielkość emisji, koncentrację własności, wielkość transzy zaoferowanej inwestorom instytucjonalnym, rentowność, ryzyko emitenta oraz sytuację na rynku finansowym. Próba badawcza obejmuje 83 przedsiębiorstwa, które w okresie 2006-2015 przeprowadziły pierwsze publiczne emisje akcji. Jako metodę badawczą zastosowano analizę regresji wielokrotnej. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie zjawiska ekonomii skali w odniesieniu do kosztów emisji akcji. Zauważono także negatywną zależność korelacyjną między koncentracją własności a kosztami bezpośrednimi w ujęciu procentowym. Otrzymane wyniki są zgodne z dotychczasowymi badaniami.
Year
Volume
282
Pages
227-238
Physical description
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Economics. Department of Corporate Finance
References
 • Bairagi R.K. and Dimovski W. (2012), The Direct Costs of Raising External Equity Capital for US REIT IPOs, "Journal of Property Investment & Finance", Vol. 30, Iss. 6.
 • Chen H.-C. and Ritter J.R. (2000), The Seven Percent Solution, "The Journal of Finance", Vol. 55, No. 3.
 • Chen K.C. and Wu L. (2002), Costs of Raising Capital - Initial Public Offerings (IPOs) and Seasoned Equity Offerings (SEOs) in Hong-Kong, "Journal of Financial Management and Analysis", Vol. 15 (2).
 • Dimovski B. (2015), The Directs Costs of A-REIT IPOs, "Journal of Property Investment & Finance", Vol. 33, Iss. 2.
 • Dimovski W. and Brooks R. (2007), Factors Influencing the Direct Costs of Property Trust IPOs, "Pacific Rim Property Research Journal", Vol. 13, No. 1.
 • Dimovski W., Brooks R. and Eekelen A. van (2007), The Costs of Raising Equity Capital for Closed-end Fund IPOs, "Applied Financial Economics Letters", Vol. 3.
 • Ibbotson R. and Jaffe J. (1975), "Hot Issue" Markets, "The Journal of Finance", Vol. 30 (4).
 • Kaserer C. and Kraft M. (2003), How Issue Size, Risk and Complexity Are Influencing External Financing Costs: German Ipos Analyzed from an Economies of Scale Perspective, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 30.
 • Kooli M. and Suret J.-M. (2003), How Cost-Effective Are Canadian IPO Markets? "Canadian Investment Review" Winter.
 • Lee I., Lochhead S., Ritter J. and Zhao Q. (1996), The Costs of Rising Capital, "The Journal of Financial Research", Vol. XIX, No. 1.
 • Martín-Ugedo J.F. (2003), Equity Rights Issues in Spain: Flotation Costs and Wealth Effects, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 30 (9&10).
 • Ritter J.R. (1987), The Costs of Going Public, "Journal of Financial Economics", Vol. 19, No. 2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z dnia 28 stycznia 2014, poz. 133.
 • Torstila S. (2001), What Determines IPO Gross Spreads in Europe? "European Financial Management", Vol. 7, No. 4.
 • Warren K. and Dimovski B. (2012), The Direct Costs of Raising Equity Capital by Renounceable Rights Issues in Australia, "JASSA The Finsia Journal of Applied Finance", No. 2, pp. 14-19.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Bezpośrednie koszty emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Iss. 412, pp. 320-332.
 • Wrońska-Bukalska E. and Golec M. (2016), Decision on IPO in Turbulent Times [in:] V. Dermol, A. Trunk, M. Smrkolj (eds.), Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, To Know Press, International Academic Publisher, Bangkok-Celje-Lublin, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-107.pdf (access: 20.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3ff4998d-b1a3-47fc-aa6a-b8fb2cabdcea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.