Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 55-74

Article title

Analiza zależności pomiędzy indywidualnymi cechami jednostki a poczuciem bycia dyskryminowanym

Content

Title variants

EN
Analysis of the relationship between the individual characteristics of the people and a feeling of being discriminated

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dyskryminacja społeczna jest problemem złożonym i może być rozważana w bardzo wielu aspektach. Nierówne traktowanie jest skutkiem posiadania przez jednostkę lub grupę osób określonej cechy lub cech. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie wielkości i kierunku wpływu wybranych cech demograficznych oraz społeczno- ekonomicznych na poczucie bycia dyskryminowanym. Analizę tych cech przeprowadzono z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Zgodnie z jej wynikami, istotny wpływ na poczucie bycia dyskryminowanym mają następujące cechy: wiek, religijność, płeć, pochodzenie, bycie w związku, poziom zadowolenia z życia, ocena sytuacji społeczno- ekonomicznej w kraju zamieszkania oraz kraj zamieszkania. Ponadto, z wykorzystaniem modelu klas ukrytych (LCA), zbadano wpływ poczucia bycia dyskryminowanym na posiadanie określonych opinii i poglądów.
EN
Social discrimination is a complex problem and can be considered in many aspects. Some features of the individuals or the group of people may cause unequal treatment. The primary objective of this study is the assessment of the scale and direction of the impact of selected demographic and socio-economic characteristics on the feeling of being discriminated. Logistic regression model have been used in this analysis. The paper reveals that the characteristics like age, religion, national origin, being in a relationship, the level of life satisfaction, the evaluation of socio-economic situation in the country and country of residence have a significant impact on the feeling of being discriminated. Moreover, latent class model (LCA) makes it possible to examine the impact of the feeling of being discriminated on the opinions and views expressed by the person.

Year

Volume

326

Pages

55-74

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Statystyki i Demografii
 • Niezależny badacz

References

 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2011), Sprawozdanie ‘Kluczowe dane’, cześć 5: Dyskryminacja wielokrotna, Bruksela.
 • Anczyk A., Kuźniewski K. (2014), Dyskryminacja religijna w miejscu pracy w Polsce – zarys zagadnienia [w:] E. Anczyk, K. Kuźniewski, M. Warchał, Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne, Sacrum, Katowice, s. 159-171.
 • Borowska M., Branka M., red. (2010), Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Burek W., Klaus W. (2013), Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. 11, s. 72-90.
 • Collins L., Lanza S.T. (2010), Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral and Health Sciences, Wiley & Sons, New York.
 • Crenshaw K. (1989), Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, “University of Chicago Legal Forum”, Iss. 1, s. 139-167.
 • Finney D.J. (1972), Probit Analysis, Cambridge University Press, London.
 • Fudali I. (2013), Płeć w teorii i praktyce kulturowej w dobie globalizacji, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, nr 5, s. 59-93.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszczyński M., red. (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Grzenda W. (2011), Wykorzystanie modeli drzew decyzyjnych oraz regresji logistycznej do analizy czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na szanse znalezienia pracy, „Studia Ekonomiczne”, nr 95, s. 271-277.
 • Harris A.L. (2010), The Economic and Educational State of Black Americans in the 21st Century: Should We be Optimistic or Concerned, „The Review of Black Political Economy”, No. 37, s. 241-252.
 • Harris D.K. (2005), Age Norms [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D.K. Harris, Encyclopedia of Ageism, The Haworth Pastoral Press, New York.
 • Hosmer D., Lemeshow S. (2000), Applied Logistic Regression, Wiley & Sons, New York.
 • Kaa D.J. van de (1987), Europe’s Second Demographic Transition, “Population Bulletin”, No. 42(1), s. 1-59.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., art. 53, ust. 1.
 • Komisja Europejska (2012), Eurobarometr Dyskryminacja w UE w 2012, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2015), Eurobarometr Dyskryminacja w UE w 2015, Bruksela.
 • Lazarsfeld P.F. (1950), The Logical and Mathematical Foundations of Latent Structure Analysis [w:] S.A. Stouffer (red.), Measurement and Prediction, Wiley & Sons, New York.
 • Łotocki Ł. (2009), Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Makkonen T. (2002), Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experience of the Most Marginalized to the Fore, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Turku.
 • Mikulska A. (2008), Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce – zarys sytuacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
 • Mikulska A. (2010), Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
 • Nicole-Urbanowicz J. (2006), Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek, „Niebieska Linia”, nr 6, s. 6-8.
 • Pager D., Shepherd H. (2008), The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets, „Annual Review of Sociology”, No. 34, s. 181-209.
 • Palmore E.B. (1990), Ageism: Negative and Positive, Springer Publishing Company, New York.
 • Rajszewska-Ossowska I. (b.r.), Ageizm. Dyskryminacja ze względu na wiek, http://witrynawiejska.org.pl/data/AGEIZM%20OK.pdf (dostęp: 6.05.2016).
 • Reszke I. (1991), Nierówność płci w teoriach, teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Res Publica Press, Warszawa.
 • Rich J. (2014), What Do Field Experiments of Discrimination in Markets Tell Us? A Meta Analysis of Studies Conducted since 2000, IZA Discussion Paper, No. 8584, IZA, Bonn.
 • Sobotka T. (2008), The Diverse Faces of the Second Demographic Transition in Europe, “Demographic Research”, No. 19(8), s. 171-224.
 • Szczerba A. (2011), Prawne aspekty ochrony osób transpłciowych w zatrudnieniu [w:] K. Śmiszek (red.), Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, s. 14-39.
 • Szukalski P. (2009), Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Tomaszewska J. (2004), Dyskryminacja ze względu na płeć [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Virgo Poligrafia, Warszawa, s. 3-26.
 • Ulman P., red. (2015), Statystyka pracy, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Winiarska A., Klaus W. (2011), Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Studia Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(26), s. 9-39.
 • Zwiech P. (2013), Determinanty nierówności społeczno-ekonomicznych w świetle teorii doskonałego rynku, “Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 2, s. 106-116.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4062a74b-bc58-4cd0-b55d-86190871053d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.