PL EN


2017 | 322 | 184-196
Article title

Siła predykcji zysku całkowitego w kształtowaniu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
The predictive power of comprehensive income for cash flows of an enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wyników komparatywnych badań empirycznych nad wpływem zysku całkowitego i zysku netto na kształtowanie przepływów gotówkowych przedsiębiorstwa. Badania te zostały zorientowane wokół weryfikacji badawczej hipotezy stwierdzającej, iż wynik całkowity jest silniej niż tradycyjny wynik finansowy powiązany z kształtowaniem przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych, będących głównym nośnikiem wartości rynkowej spółek giełdowych. Dla celów weryfikacji empirycznej powyższej hipotezy badaniem zostały objęte wybrane spółki przemysłu elektromaszynowego, notowane na GPW w Warszawie (stan na 15.06.2016), z wykorzystaniem danych liczbowych pochodzących z półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych z lat 2009-2015.
EN
The main purpose of this paper is to show a comparative analysis of comprehensive income and net profit, primarily associated with the predictive power of this financial category for cash flows of an enterprise. Realization of the fundamental objective of this paper was centered around the main research hypothesis, stating that the comprehensive income, as opposed to the traditional net income, has a stronger predictive power for operating cash flows, which are associated with shaping the market value. The research comprised selected public electroengineering companies listed on the Warsaw Stock Exchange (qualified on 15.06.2016). Empirical data for the study was obtained from the half-yearly financial statements (the period from 2009 to 2015).
Year
Volume
322
Pages
184-196
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
References
 • Baetge J., Kirsch H.J., Thiele S. (2004), Bilanzanalyse, IDW Verlag, Düsseldorf.
 • Barton J., Hansen T.B., Pownall G. (2010), Which Performance Measures do Investors Around the World Value the Most – and why, „Accounting Review”, Vol. 85, No. 3.
 • Basu S. (1997), The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings, ,,Journal of Accounting and Economics”, Vol. 24, No. 1.
 • Biddle G., Choi J.H. (2006), Is Comprehensive Income useful? „Journal of Contemporary Accounting & Economics”, Vol. 2, No. 1.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., Davies J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Braumoeller B.F. (2004), Hypothesis Testing and Multiplicative Interaction Terms, ,,International Organization”, Vol. 58, No. 4.
 • Buk H. (2013), Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 278.
 • Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, „Review of Accounting Studies”, Vol. 12.
 • Choi J., Zang Y. (2006), Implications of Comprehensive Income Disclosure for Future Earning and Analysts’ Forecasts’, „Seoul Journal of Business”, Vol. 12.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. (1999), Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 26.
 • Dobija M., Dobija D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Dudycz T. (2001), CFROI jako nowe narzędzie pomiaru osiągnięć finansowych przedsiębiorstw, ,,Bank i Kredyt”, maj.
 • Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • Goncharov I., Hodgson A. (2011), Measuring and Reporting Income in Europe, „Journal of International Accounting Research”, Vol. 10, No. 1.
 • Gad J. (2014), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 75 (131), SKwP, Warszawa.
 • Günther T., Landrock B., Muche T. (2000), Gewinn versus unternehmenswertorientierte Performancemaβe. Eine empirische Untersuchung auf Basis Korrelation von Kapitalmarktrenditen für die deutschen DAX-100-Unternehmen, „Controlling”, nr 2.
 • Hirst D.E., Hopkins P.E. (2007), Comprehensive Income Disclosure and Analysts’ Valuation Judgements, „Journal of Accounting Research”, No. 36(3).
 • Hofmann Ch., Arnegger M., Kopitzke J. (2007), Gewinnmanagement und Arbeitanreize bei fehlerhaften Performancemaβen, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis”, Heft 2.
 • Janasz W. (2003), Kształtowanie wartości podmiotu gospodarującego, ,,Przegląd Organizacji”, nr 6.
 • Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy”, No. 28.
 • Kronner K., Herold Ch. (2007), Gestaltung der Rechnungslegunsnormen zur Vermeidung manipulativer Umsatzrealiesierung, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis”, Heft 2.
 • Louis H. (2003), The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment, „Accounting Review”, Vol. 78, No. 4.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1. Prezentacja sprawozdań finansowych (2008) [w:] Rozporządzanie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
 • Mills R.W., Weinstein B. (2001), Zarządzanie wartością firmy – jak pogodzić interesy udziałowców i pozostałych interesariuszy? ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 4-5.
 • O’Hanlon J.F., Pope P.F. (1999), The Value Relevance of U.K. Dirty Surplus Accounting Flows, „British Accounting Review”, Vol. 31.
 • Pronobis P., Zülch H. (2011), The Predictive Power of Comprehensive Income and its Individual Components Under IFRS, „Problems and Perspectives in Management”, Vol. 9, No. 4.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik dla menedżera i inwestora, WIGPress, Warszawa.
 • Rees L.L., Shane P.B. (2012), Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, „Accounting Horizons”, Vol. 26, No. 4.
 • Skoczylas W. (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 263.
 • Śnieżek E. (2012), Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, w: Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go rozumieć? „Przegląd Organizacji”, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4090dfa5-ab8b-43dd-9de0-5b41c4762110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.