Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 341 | 127-143

Article title

Korzyści i bariery współpracy międzyorganizacyjnej – studium przypadku polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Content

Title variants

EN
Benefits and barriers of the inter-organizational cooperation – case study of polish health resort enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest identyfikacja korzyści i barier związanych z podejmowaniem współpracy przez przedsiębiorstwa działające w wybranym sektorze, tj. sektorze przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Główną funkcją artykułu jest wskazanie na rosnącą rolę współpracy międzyorganizacyjnej w tym sektorze i wynikającą z tego potrzebę dyskusji nad formami współpracy oraz korzyściami i barierami wynikającymi z poszczególnych form współpracy międzyorganizacyjnej – aliansów strategicznych, klastrów czy ekosystemów biznesowych. W pierwszej części pracy na podstawie badań literaturowych omówiono ewolucję koncepcji współpracy międzyorganizacyjnej oraz wskazano na obecność i znaczenie zarówno szans, jak i wyzwań związanych z podejmowaniem współpracy. W drugiej części pracy na podstawie źródeł wtórnych opracowano i omówiono ilustratywne studia przypadków demonstrujące wybrane przykłady form współpracy przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce oraz wskazano związane z nimi korzyści (m.in. współdzielenie zasobów, dostęp do nowych klientów i rynków) i bariery (np. ograniczone zaufanie, trudności w komunikacji między partnerami czy wypełnianiu wspólnych celów).
EN
The aim of the article is to identify the benefits and barriers associated with the cooperation in the chosen sector, i.e. health resort sector in Poland. In the first part of the paper, based on the literature review, the evolution of the concept of interorganizational cooperation is discussed; the presence and the importance of both opportunities and challenges of making cooperation are also presented. In the second part of the article, based on secondary sources, illustrative case studies demonstrating examples of forms of cooperation between health resort enterprises in Poland are discussed.

Year

Volume

341

Pages

127-143

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

References

 • Bakker A., Tims M., Derks D. (2012), Proactive Personality and Job Performance: The Role of Job Crafting and Work Engagement, „Human Relations”, No. 65.
 • Baptista R., Swann G. (1999), A Comparison of Clustering Dynamics in the US and UK Computer Industries, „Journal of Evolutionary Economics”, No. 9(3).
 • Barringer B., Harrison J. (2000), Walking a Tightrope: Creating Value Through Interorganizational Relationships, „Journal of Management”, No. 26(3).
 • Baum J., Oliver C. (1992), Institutional Eembeddedness and the Dynamics of Organizational Populations, „American Sociological Review”, No. 57.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S. (2005), Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dorocki S., Brzegowy P. (2015), Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 11.
 • Doz Y., Hamel G. (1998), Alliance Advantage: The Art of Creating Value Through Partnering, Harvard Business Press, Cambridge.
 • Dyer J., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, „Academy of Management Review”, No. 23(4).
 • Ernst D. (2002), The Economics of Electronics Industry: Competitive Dynamics and Industrial Organization [w:] W. Lazonick (ed.), The International Encyclopedia of Business and Management: Handbook of Economics, International Thomson Business Press, London.
 • Faems D., Janssens M., Bouwen R., Van Looy B. (2006), Governing Explorative R&D Alliances: Searching for Effective Strategies, „Management Revue”, No. 51.
 • Freeman S., Edwards R., Schroder B. (2006), How Smaller Born Global Firms Use Networks and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization, „Journal of International Marketing”, No. 14(3).
 • Gill J., Butler R. (2003), Cycles of Trust and Distrust in Joint-Ventures, „European Management Journal”, No. 14(1).
 • Głuch M. (2013), Alianse strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 34.
 • Gnyawali D., He J., Madhavan R. (2006), Impact of Co-Opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination, „Journal of Management”, No. 32(4).
 • Grant R., Baden-Fuller C. (2004), A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal of Management Studies”, No. 41(1).
 • Gulati R. (1998), Alliances and Networks, „Strategic Management Journal”, No. 19(4).
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, „Strategic Management Journal”, No. 21(3).
 • Hadjimanolis A. (2003), The Barriers Approach to Innovation [w:] L. Shavinina (ed.), The International Handbook of Innovation, Elsevier, Amsterdam.
 • Hadzik A., Szromek A. (2012), Prywatyzacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i jej implikacje społeczne, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 61.
 • Hennart J., Reddy S. (1997), The Choice between Mergers/Acquisitions and Joint Ventures: The Case of Japanese Investors in the U.S., „Strategic Management Journal”, No. 18.
 • Hoang H., Rothaermel F. (2005), The Effect of General and Partner-specific Alliance Experience on Joint R&D Project Performance, „Academy of Management Journal”, No. 48(2).
 • Ireland R., Hitt M., Vaidyanath D. (2002), Alliance Management as a Source of Competitive Advantage, „Journal of Management”, No. 28(3).
 • Jeffries F., Becker T. (2008), Trust, Norms, and Cooperation: Development and Test of a Simplified Model, „Journal of Behavioral and Applied Management”, No. 9.
 • Jones C., Hesterly W., Borgatti S. (1997), A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, „Academy of Management Review”, No. 22.
 • Jorde T., Teece D. (1989), Competition and Cooperation: Striking the Right Balance, „California Management Review”, No. 89(31).
 • Kale P., Singh H., Perlmutter H. (2000), Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital, „Strategic Management Journal”, No. 21(3).
 • Klimas P. (2014), Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 13(1).
 • Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, „Organizational Science”, No. 3(3).
 • Koka B., Prescott J. (2002), Strategic Alliances as Social Capital: A Multidimensional View, „Strategic Management Journal”, No. 23(9).
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2016), Paradoksy współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 421.
 • Kraś J. (2011), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, nr 29.
 • Lachiewicz S., Matejun M., Mosińska S. (2013), Zarządzanie wiedzą, projektami i współpracą w procesie przedsiębiorczości technologicznej [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, WNT, Warszawa.
 • Levien R., Iansiti M. (2006), Strategia a ekosystem biznesowy, „Harvard Business Review Polska”, nr 45.
 • Lorenzoni G., Lipparini A. (1999), The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study, „Strategic Management Journal”, No. 20(4).
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mattessich P., Murray-Close M., Monsey B. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, St Paul, Minnesota.
 • McGuire M. (2006), Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It, „Public Administration Review”, No. 1.
 • McLaughlin M. (1998), Listening and Learning from the Field: Tales of Policy Implementation and Situated Practice [w:] A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan, D. Hopkins (eds.), International Handbook of Educational Change, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Mohr A., Puck J. (2005), Managing Functional Diversity to Improve the Performance of International Joint Ventures, „Long Range Planning”, No. 38(2).
 • Nalebuff B., Brandenburger A. (1997), Co-operation: Competitive and Cooperative Business Strategies for the Digital Economy, „Strategy & Leadership”, No. 25(6).
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowak D. (2014), Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 1(50).
 • Parkhe A. (1993), Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation, „The Academy of Management Journal”, No. 36(4).
 • Pohl G., Anderson R., Classens S., Djankov S. (1997), Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe, „World Bank Technical Paper”, No. 368.
 • Porter M. (1990), Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Post J., Altman B. (1994), Managing the Environmental Change Process: Barriers and Opportunities, „Journal of Organizational Change Management”, No. 7(4).
 • Riege A. (2005), Three-dozen Knowledge-sharing Barriers Managers Must Consider, „Journal of Knowledge Management”, No. 9(3).
 • Rindfleisch A., Moorman C. (2003), Interfirm Cooperation and Customer Orientation, „Journal of Marketing Research”, No. 40(4).
 • Romanowska M. (2002), Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • Schilling M., Steensma K. (2001), The Use of Modular Organizational Forms: An Industry- Level Analysis, „Academy of Management”, No. 44(6).
 • Sivadas E., Dwyer R. (2000), An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Development in International and Alliance-based Processes, „Journal of Marketing”, No. 64.
 • Xie F., Johnson W. (2004), Strategic Alliances: Incorporating the Impact of E-business Technological Innovations, „Journal of Business & Industrial Marketing”, No. 19(3).
 • [www 1] e-kurort.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • [www 2] http://kpoplewiatan.pl/klaster-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej/o-klastrze-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej (dostęp: 10.03.2017).
 • [www 3] uzdrowiska.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • [www 4] http://www.uzdrowiska-pgu.pl/ (dostęp: 10.03.2017).
 • [www 5] http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/ (dostęp: 10.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-40eb5f44-1ec0-487d-b1d3-2804c663d952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.