PL EN


2017 | 327 | 127-144
Article title

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zagospodarowania miejsca zamieszkania na przykładzie Strykowa

Authors
Content
Title variants
EN
The diagnosis of the local community needs in the area of developments of the place of residence on the example of Stryków
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej jest elementem podnoszenia konkurencyjności miasta jako miejsca zamieszkania. W opracowaniu przedstawiono oceny aktualnie zajmowanego miejsca zamieszkania, preferencje oraz hierarchię potrzeb mieszkańców Strykowa ujawnionych w 2010 i 2015 r. Pokazano jakie działania poczyniły władze Strykowa w tym okresie i jakie miały one przełożenie na poprawę wizerunku miasta jako miejsca zamieszkania. Wskazano również obecnie najbardziej pożądane działania w opinii mieszkańców dla poprawy jakości ich miejsca zamieszkania.
EN
Development of urban space is an element raising the competitiveness of the city as a place of residence. The paper presents the assessment of the place of residence, preferences and hierarchy of needs of Stryków residents revealed in 2010 and 2015. Actions taken by the Stryków authorities during this period and how they contributed to improve the image of the city as a place of residence were indicated. It also identifies today’s most desirable actions, in the opinion of the residents, to improve the quality of their place of residence.
Year
Volume
327
Pages
127-144
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Bagiński E. (1992), Preferencje mieszkaniowe ludności miasta średniej wielkości (na przykładzie Zielonej Góry), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Billert A. (2006), Planowanie przestrzenne a polityka. Trzecia droga do trzeciego świata [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty, nr 9, Urbanista, Warszawa.
 • Chmielewski J.M. (2001), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Dzieciuchowicz J. (1976), Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, nr 7, s. 3-40.
 • Dzieciuchowicz J. (2011), Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 10, s. 115-141.
 • Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How Its Transforming Work, Leisure Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Gehl J. (2009), Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Gibbs D. (2002), The Changing Environmental Policy Context for Local Action [w:] Local Economic Development and the Environment, Routledge, London New York, s. 51-84.
 • Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Groeger L. (2004), Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Groeger L. (2013), Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gzell S. (2002), Nowe planowanie – integracja kwestii projektowych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w nowej filozofii planowania rozwoju miast [w:] P. Lorens (red.), System zarządzania przestrzenią miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jędraszko A. (2008), Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, Biblioteka Urbanisty, nr 13, Urbanista, Warszawa.
 • John P. (2001), Local Governance in Western Europe, Sage, London.
 • Kaczmarek S. (1996), Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Karwińska A. (2008), Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa.
 • Kistowski M. (2007), Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 13-23.
 • Knox P. (1976), Fieldwork in Urban Geography: Assessing of Environmental Quality, “Scottish Geographical Magazine”, No. 92, s. 101-107.
 • Lamprecht M., Marszał T., red. (2009), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków – WIST, Stryków.
 • Lisowski A. (2007), „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 17-30.
 • Milewska K. (2008), Struktura przestrzenna nowego budownictwa mieszkaniowego aglomeracji łódzkiej, Maszynopis pracy doktorskiej KZPiPP, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Parysek J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Parysek J. (2010), Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego [w:] W. Ratajczak, K. Stachowiak (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Patora M. (2016), Warunki mieszkaniowe w Strykowie, Praca magisterska napisana pod kierunkiem L. Groeger, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Polko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekt sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Sagan I. (2008), Miasto jako przedmiot badań geografii [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Stańczyk M. (2016), Inwestycje samorządowe w mieście-gminie Stryków i ich wpływ na zagospodarowanie przestrzeni, Praca magisterska, promotor A. Wojnarowska, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki.
 • Turowski J. (1979), Środowisko mieszkaniowe w świadomości ludności miejskiej, PAN, Warszawa.
 • Wysocka E., Koziński J. (1992), Strategia rozwoju gminy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-41b0b12e-bf40-4cac-8a43-734a427f0de9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.