Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 209-230

Article title

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i ochrony prawa

Content

Title variants

EN
The Inspector General for the Protection of Personal Data as the controlling body and law protection authority

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie władz. Pierwsza część została poświęcona wykazaniu związków miedzy ochroną danych osobowych w prawem do prywatności. Następnie zostały przedstawione relacje między GIODO a innymi organami władzy w ujęciu konstytucyjnoprawnym. Konieczne było też przedstawienie sposobu kreacji tego organu, zasady incompatibilitas, apolityczności czy immunitetu, które odnoszą się do GIODO. Całość rozważań zamyka rozbudowana charakterystyka uprawnień GIODO wyrażonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, co pozwoliło na kompleksowe i pełne dookreślenie pozycji tego organu na tle innych organów władzy publicznej.
EN
Portraying the position of the Inspector General for the Protection of Personal Data (GIODO) in the system of authorities is a Subject of the present article. The first part was devoted to establishing the links of the baulk with protection of personal data in with the right to privacy. Next was stayed described relations between GIODO and other authorities in the constitutional-legal presentation. Also visualising of the manner of the creation it was necessary organ, principle incompatibilitas, of the political neutrality or the immunity which refer to GIODO. Extended characteristics of GIODO entitlements expressed in the Data Protection Act are closing the Whole of deliberations what allowed for comprehensive and full re-asserting the position of this organ relating to other public authorities.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-41d1776d-3492-41d3-83e7-df2f9d22eeb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.