Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 252 | 95-106

Article title

Koszt historyczny a wartość godziwa aktywów biologicznych według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Historical cost and fair value of biological assets according IFRS for small and medium-sized entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W MSSF dla MŚP dwoma podstawowymi kategoriami wyceny są koszt historyczny i wartość godziwa. Te dominanty są wykorzystywane w momencie początkowego ujęcia oraz na każdy dzień sprawozdawczy dla wyceny poszczególnych składników przedstawionych w bilansie. W przedsiębiorstwie rolnym aktywa biologiczne wyceniane są głównie według wartości godziwej. Jednak w przypadku, gdy wycena aktywów biologicznych według wartości godziwej powoduje nadmierne koszty i nakłady pracy, wówczas jednostka stosuje wycenę według kosztu historycznego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wyceny aktywów biologicznych według kosztu historycznego i wartości godziwej, a także porównanie tych modeli zgodnie z MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
In International Financial Reporting Standard for SMEs the two basic categories of measurement are the cost model and the fair value model. These dominants are used on initial recognition and at each reporting date for measurement of particular components presented in the balance. In an agricultural enterprise the biological assets are mainly valued by the fair value. However, in case, when the biological assets measurement according to the fair value is not readily determinable without undue cost or effort, then the enterprise uses measurement according to the cost model. The aim of the article is to present a conception of biological assets measurement according to the cost model and the fair value model as well as to compare these models by IFRS for SMEs.

Year

Volume

252

Pages

95-106

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

References

  • Argilés J., Slof E. (2001), New Opportunities for Farm Accounting, “The European Accounting Review”, Vol. 10, No. 2
  • Argilés J., Aliberch A., Blandón J. (2012), A Comparative Study of Difficulties in Accounting Preparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation, “Revista de Contabilidad”, Vol. 15, No. 1.
  • Bohušová H., Svoboda P. (2011), What Does the Implementation of IFRS for SMEs Bring for Agricultural Enterprises? “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, Vol. LIX, No. 7
  • Booth P., Walker R. (2003), Valuation of SGARAs in the Wine Industry: Time for Sober Reflection, “Australian Accounting Review”, Vol. 13, No. 31.
  • Elad Ch., Herbohn K.F. (2011), Implementing Fair Value Accounting in the Agricultural Sector, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.
  • Herbohn K.F. (2006), Accounting for SGARAS: A Stock Take of Practice before Compliance with AASB 141 Agriculture, “Australian Accounting Review”, Vol. 16, No. 39.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Przedmowa do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz jednolity tekst MSSF obejmujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje – według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.: oraz dokumenty towarzyszące tylko MSSF 10-13 (2014), Z. Adamkiewicz et al. (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [MSSF dla MŚP] (2014), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4275932d-372a-47f3-8b85-304a7f711f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.