PL EN


2016 | 293 | 23-36
Article title

Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Disability as a source of competitive advantage on the labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie porusza problematykę konkurencyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne, wskutek swoich ułomności psychofizycznych, bez odpowiedniego wsparcia finansowego i instytucjonalnego nie są w stanie skutecznie konkurować z osobami pełnosprawnymi na rynku pracy. Jak pokazują wyniki badań, sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle zdecydowanie gorsza niż osób pełnosprawnych i to pomimo udzielanej pomocy finansowej. W przypadku Polski finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym samozatrudnienia, pracodawcom zaś kosztów tworzenia stanowisk pracy i dofinansowania płac ciągle nie jest wystarczającym wsparciem, aby sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy uległa znaczącej poprawie.
EN
This study raises issues of competitiveness of persons with disabilities on the labour market. People with disabilities due to their mental and physical handicaps without adequate financial and institutional support are not able to effectively compete with non-disabled people. Studies show the situation of people with disabilities in the labour market is still worse than the non-disabled in spite of the financial assistance provided.
Year
Volume
293
Pages
23-36
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Allen J., Cohen N. (2010), The Road to Inclusion. Integrating People with Disabilities into the Workplace. Summary of Deloitte’s Dialogue on Diversity Roundtables, Deloitte & Touche LLP, Ontario, July.
 • Graffam J., Smith K., Shinkfield A., Polzin U. (2002), Employer Benefits and Costs of Employing a Person with a Disability, „Journal of Vocational Rehabilitation”, No. 17(4).
 • Gottlieb A., Myhill W.N., Blanck P. (2015), Employment of People with Disabilities [w:] International Encyclopedia of Rehabilitation, Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), New York.
 • International Disability Rights Monitor 2004 (2005), Regional Report of the Americas, International Disability Network/Center for International Rehabilitation, Washington.
 • Koza A. (2010), Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4(53), Warszawa.
 • Koza A. (2013), Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 752. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 102.
 • MPiPS (2010), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2011), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2012), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2013), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2014), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2015), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku, Warszawa.
 • Shima I., Zólyomi E., Zaidi A. (2008), The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25, Policy Brief, February, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna.
 • Thornton P. (1998), Employment Quotas, Levies and National Rehabilitation Funds for Persons with Disabilities, University of York.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 149 z późn.zm.
 • World Report on Disability 2011, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa.
 • [www 1] Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ (dostęp: 29.09.2015).
 • [www 2] World Health Survey, World Health Organization, 2002-2004 http://www.who.int/ healthinfo/survey/en/info/survey/en/ (dostęp: 30.10.2015).
 • [www 3] Disability and Health, Fact sheet No. 352, Reviewed December 2014, http://www.who.int/mediacentre /factsheets/ fs352/en/ (dostęp: 29.09.2015).
 • [www 4] Employment of persons with disabilities, United Nations, Published by the United Nations Department of Public Information – DPI/2486 – November 2007, http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/employmentfs.pdf (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 5] Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_ state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1.
 • [www 6] Dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, http://www.pfron .org.pl/pl/ samorzady/2649,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2014-.html (dostęp: 20.10.2015).
 • [www 7] Dane Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www. niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-432247c6-0c24-4d69-85ed-794683315af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.