Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 24-44

Article title

Strategia rozwoju łańcuchów dostaw w Grupie PKP

Content

Title variants

EN
Strategy of supply chains development in the PKP Group

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przyjęta w 2016 r. Strategia PKP S.A. zakłada szczególne kierunki i cele rozwoju narodowych kolei w ramach nowej wizji kształtowanej społecznymi i gospodarczymi celami oraz funkcjami logistyki w systemie polskiej gospodarki. Warunkiem zapewnienia odpowiedniego wsparcia logistycznego procesom gospodarczym jest stworzenie właściwego systemu logistycznego kraju, odpowiedzialnego za sprawną racjonalizację przepływów rzeczy i osób. Ważnym komponentem takiego systemu jest transport kolejowy. Zaprojektowany i realizowany program rozwoju kolei wynika wprost z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Artykuł stanowi prezentację wybranych celów, narzędzi, jak również sposobów urzeczywistniania strategicznej wizji rozwoju krajowego systemu logistycznego, której główną myślą przewodnią ma być synergia uzyskiwana poprzez makrooptymalizację czasu, kosztów i uzyskiwanych efektów.
EN
The strategy of PKP S.A., adopted in 2016, assumes particular directions and aims of development of the national railways within the framework of the new vision, shaped by social and economic aims and logistics functions in the system of the Polish economy. The condition for providing adequate logistics support to economic processes is the creation of the suitable national logistics system responsible for the effective rationalisation of the flow of goods and people. An important component of such a system is the railway transport. The designed and executed development programme of railways results straight from the governmental Strategy of Responsible Development (SOR). The article presents the chosen aims, tools and ways of realisation of the strategic vision of development of the domestic logistics system, in which the central idea is the synergy obtained by the macro optimisation of time, costs and achieved effects.

Year

Volume

388

Pages

24-44

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego. Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny

References

 • Bitran G.R., Gurumurthi S., Sam S.L. (2006), Emerging Trends in Supply Chain Governance, “SSRN Working Paper Series”, Rochester, New York.
 • Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 • Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chaberek M. (2013), Logistyczne centra obsługi pasażerów w Polsce [w:] M. Chaberek, L. Reszka (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XII, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Ekonomika Transportu i Logistyka”, nr 46, s. 28.
 • Chaberek M., Jarosiewicz W. (2017), Europejski system zarządzania ruchem ERTMS w kolejowych kanałach logistycznych warstwy bazowej i kompleksowej na terenie Polski [w:] M. Chaberek, L. Reszka (red.), Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, cz. XVI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. „Ekonomika Transportu i Logistyka”, nr 65, s. 63-72.
 • Chaberek M., Mańkowski C. (2017), Teleological Assumptions in the Process of Identification and Evaluation of the Best Logistics Practices [w:] C. Mańkowski, L. Reszka (red.), Modelling of Logistics Processes and Systems, part XIX, Research Journal of the University of Gdańsk, “Transport Economics and Logistics”, Vol. 71, s. 7-16.
 • Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A. (2011), Źródła i kierunki rozwoju funkcji trzeciego partnera logistycznego we współczesnych łańcuchach dostaw [w:] J. Witkowski, U. Bąkowska-Morawska (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 235, s. 98-105.
 • Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A. (2015), Logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 382, s. 15-17.
 • Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A. (2018), Metody i narzędzia strategicznej oceny i wyboru kanałów logistycznych w procesie wariantowego kreowania konkurencyjnych łańcuchów dostaw [w:] J. Witkowski, T. Kołakowski (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 505, s. 16-19.
 • Christopher M. (2005), Logistics and Supply Chain Management, “Creating Value Added Networks”, London FT Publishing, Prentice Hall.
 • Fertsch M., red. (2006), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań.
 • Hacki R., Lighton J. (2001), The Future of the Networked Company, “McKinsey Quarterly”, No. 3, s. 26-39.
 • Harrison A., van Hoek R. (2010), Zarzadzanie logistyką, PWE, Warszawa.
 • Scheer A.W. (1994), Business Process Engineering. Reference Models for Industrial Enterprises, Springer-Verlag, Berlin-Heidelbelg.
 • Stubbs C. (2004), Partnering in the New Economy, “European Business Journal”, No. 16(3), s. 113-119.
 • Świerczek A. (2012), Zarządzanie ryzykiem w transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Szołtysek J. (2009), Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, „Logistyka” 2009, nr 2, s. 49-50.
 • Taur S., Geneshan R., Magazine M., eds. (1999), Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer Academic Publisher, Massachusetts.
 • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dz.U. 2000 Nr 84, poz. 948 z późn. zm.
 • [www 1] https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pasażerskich (dostęp: 22.08.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-43e4e48a-a058-4267-872d-71e507922676
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.