Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 337 | 9-26

Article title

Kapitał intelektualny jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej – wyzwania dla modeli zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami

Content

Title variants

EN
The intellectual capital as a key factor for competitiveness – challenges for management models of contemporary enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest w coraz większym stopniu pochodną kreatywności i innowacyjności jego kapitału intelektualnego (KI), który staje się mnożnikiem zgromadzonego kapitału ekonomicznego. Celem opracowania jest próba wskazania rekomendacji dla zmian w modelach zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, adekwatnych do wzrostu roli kapitału intelektualnego jako czynnika przewagi konkurencyjnej – na podstawie badań pilotażowych obejmujących analizę modeli rozwojowych światowych liderów sektorów: elektronicznego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego, petrochemicznego (klasyfikowanych w World Investment Report 2000-2015). W artykule przedstawiono dylematy teoretyczne dotyczące definiowania elementów KI oraz odwołano się do kwestii wpływu rosnącego znaczenia KI jako czynnika przewagi konkurencyjnej na zmiany w systemie organizacyjno-zarządczym przedsiębiorstwa. Dokonano przeglądu modeli zarządzania, dedykowanych firmom starającym się dostosować do nowych wyzwań, a następnie zestawiono je z wynikami badań pilotażowych. Podkreślono, że kluczowa dla kreacji przewagi konkurencyjnej staje się znajomość subkategorii budujących KI danej firmy oraz sukcesywne uwzględnianie ich w modelu zarządzania.
EN
Nowadays, the competitive position of an enterprise is increasingly a derivative of the creativity and innovation of its intellectual capital (IC) which becomes a multiplier of an accumulated economic capital. The aim of the study is to try to identify recommendations for changes in the management models of modern enterprises, appropriate to the increase of the role of the IC as a factor of a competitive advantage – it based on an own preliminary research refer to business models of the world leaders in the electronic, automotive, pharmaceutical and petrochemical industries (World Investment Report 2000-2015). The author presents theoretical dilemmas about a definition of the IC and the impact of the increasing importance of IC as a factor of an competitive advantage on changes in the organizational and managerial system of an enterprise. In this study were reviewed theoretical business model concepts, dedicated to companies trying to adapt to the new challenges, which were compiled with research results. It was emphasized that the key to the creation of competitive advantage is the knowledge of the subcategory of IC which are important for particular enterprise and their inclusion in the business model.

Year

Volume

337

Pages

9-26

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

References

 • Alcaniz L., Gomez-Bezares F., Roslender R. (2011), Theoretical Perspectives on Intellectual Capital: A Backward Look and a Proposal for Going Forward, “Accounting Forum”, Vol. 35, No. 2.
 • Andelin M., Karhu J., Junnila S. (2015), Creating Shared Value in a Construction Project – A Case Study, “Procedia Economics&Finance”, Vol. 21.
 • Bontis N. (2001), Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 3, No. 1.
 • Brennan N., Connel B. (2000), Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No. 3.
 • Brooking (1999), Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.
 • Bukowitz D.J., Williams R.L. (2000), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time Prentice Hall, London.
 • Choong K. (2008), Intellectual Capital: Definitions, Categorization and Reporting Models, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 9, No. 4.
 • Dawidow W., Malone M. (1998), The Virtual Corporation, “Harvard Business Review”, No. 1-2. Harper Collins Publishers.
 • DiMaggio P.J., Powell P.P. (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Drucker P. (1988), The Coming of the New Organization, “Harvard Business Review – Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 2.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2005), Kapitał intelektualny, PWE, Warszawa.
 • Fahey L. (1999), Competitor Scenarios: Projecting a Rival’s Marketplace Strategy, “Competitive Intelligence Review”, Vol. 10.
 • Hässig K. (1994), Zeit als Wettbewerbsstrategie (Time Based Management), “Die Unternehmung”, Nr. 4.
 • Hirzel M. (1993), Lean Management muss in den Köpfen der Manager beginnen, “Management Zeitschrift”, Nr. 3.
 • Homburg Ch., Hock G. (1998), Change Management durch Reengineering? Eine Bestandsaufnahme, “Führung und Organisation”, Nr. 5.
 • Horvath P., Mayer R. (2002), X-Engineering: Neue Potenziale der Prozess-Performance erschliessen, “Information Managemnet&Consulting”, No. 17.
 • Klaila D. (2000), Using Intellectual Assets as a Success Strategy, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No. 1.
 • Klimas P. (2015), Structural Face of Competition, Cooperation and Coopetition Inside Business Networks, “Argumenta Oeconomica”, Vol. 1, No. 34.
 • Klimas P. (2016), Relacje społeczne kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych w kontekście tworzenia wartości, „Problemy Zarządzania”, Vol. 14, No. 4.
 • Kourtit K., Nijkamp P., van Vught F. (2014), Clusters of Supernova Stars in Knowledgebased Spaces: Value Creation through Cooperation, “International Journal of Global Environmental Issues”, Vol. 13, No. 2-4.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno T. (2000), SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, “Long Range Planning”, Vol. 33.
 • Petty R., Guthrie J. (2000), Intellectual Capital Literature Review. Measurement, Reporting and Management, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No. 2.
 • Picot A., Reichwald R., Wigand R. (1996), Die grenzenlose Unternehmung. Information, Organisation und Management. Lehrbuch zur Unternehmensführung im Informationszeitalter, Wiesbaden.
 • Reagans R., Zuckerman E.W. (2001), Networks, Diversity and Productivity: The Social Capital of Corporate R&D Teams, “Organization Science”, Vol. 12, No. 4.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Rosińska-Bukowska M. (2016), The Model of Competitiveness Assessment of Coopetition Network Systems – Competition and Cooperation of Enterprises in the Global Economy, “Journal of Economics&Management”, Vol. 24, No. 2.
 • Ross G., Ross J. (1997), Measuring your Company’s Intellectual Performance, “Long Range Planning”, June.
 • Sarvary M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, “California Management Review”, Vol. 41, No. 2.
 • Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Skyrme D.J. (1999), Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Solow R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 70, No. 1.
 • Stahle P., Stahle S., Aho S. (2011), Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): A Critical Analysis, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 12, No. 4.
 • Stewart T.A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty – First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Strader T.J., Lin F., Shaw M.J. (1998), Information Structure for Electronic Virtual Organization Management, “Decision support Systems”, Vol. 23, No. 1.
 • Swan T.W. (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, “Economic Record”, Vol. 32, No. 2.
 • Wall A., Kirk R., Martin G. (2004), Intellectual Capital. Measuring the Immeasurable? CIMA Publishing Elsevier, Oxford.
 • Wernecke H.-J. (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa.
 • Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1994), Die zweite Revolution in Autoindustrie. Konsequenzen aus der weltweiten Studie aus Massachusetts Institute of Technology, Campus Verlag, Frankfurt am Main–New York.
 • Quinn J.B. (1992), The Intelligent Enterprise. A New Paradigm for a New Era, The Free Press. A Division of McMillan, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4401bd5c-9280-451b-a1f1-f52bed0834e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.