PL EN


2018 | 372 | 161-181
Article title

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe

Content
Title variants
EN
ICT as factor favoring internationalization of the world economy and stimulating development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia rolę TIK w rewolucji 4.0. Sektor tworzy miejsca pracy, wpływa na handel i PNB. Obserwuje się to w gospodarkach o różnym poziomie rozwoju. Proces sprzyja eliminacji barier w handlu. Rozwinięte gospodarki powinny koncentrować się na eliminacji barier pozacelnych (NTB), a wschodzące – barier taryfowych. TIK przyspieszają zmiany strukturalne i stymulują wzrost wydajności, co wymaga odpowiedniego wsparcia. Nie zawsze sektor może sprostać wyzwaniu, jakim bywa zlikwidowanie luki rozwojowej przez napływ kapitału, umiędzynarodowienie gospodarki w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej (GVC). Wsparcie TIK w polityce obejmuje rozwiązania w handlu zagranicznym, edukacji, ewolucję infrastruktury, rozwój. Specyfiką sektora jest to, że w ramach GVC rynki mogą reprezentować różne poziomy rozwoju.
EN
Article shows role of ICT during the revolution 4.0. ICT creates jobs, stimulates trade and GDP. This is observed in markets representing all phases of development what helps to eliminate trade barriers. Developed economies need to concentrate on NTB, while emerging – on tariff barriers. The analysis shows that ICT can accelerate structural changes and dynamics of growth in markets representing different stages of development, but not always this is accompanied by proper climate. The sector can play important role in developed markets helping them to stop the trend of falling productivity and to catch-up, stimulating capital flows internationalization of the economy within GVC’s. Full use of the ICT in the mentioned areas requires specific supportive policies which cover foreign trade, education, infrastructure, development, etc.
Year
Volume
372
Pages
161-181
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Instytut Studiów Międzynarodowych
References
 • Bergson H. (1935), The Two Sources of Morality and Religion, McMillan & Co, London.
 • Bessant J. (2017), Riding the Innovation Wave. Learning to Create Value from Ideas, Emerald Publishing, Bingley.
 • Borio C., Kharroubi E., Upper Ch., Zampoli F. (2015), Labour Realocation and Productivity Dynamics: Financial Causes, Real Consequences, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements, Basel.
 • Cultural Times – the First Global Map of Cultural and Creative Industries (2015), CISAC University, Neuilly-sur-Seine, France.
 • Document WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html (dostęp: 18.09.2018).
 • Florida R. (2014), The Rise of Creative Class – Revisited, Basic Books, New York.
 • Francois J., Manchin M., Norberg H., Pindyuk O., Tomberger P. (2013), Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment, Paper Prepared for the EC, CEPR, London.
 • Hesmondhalgh D. (2013), The Cultural Industries, Sage Publications, London.
 • Hirschman A. (1958), The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven CT.
 • Howkins J. (2002), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas? Penguin, London.
 • International Communication Unit [ITU] (2018a), About ITU, https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (dostęp: 16.12.2018).
 • International Communication Unit [ITU] (2018b), World Telecommunications/ICT Regulatory Database, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (dostęp: 16.12.2018).
 • Kucharczyk K. (2018), Granice w branży IT się zacierają, Analizy Rzeczpospolitej, Rynek IT „Rzeczpospolita” z dnia 3 października, s. A23.
 • Measuring the Information Society Report (2017), Volume 1. ITU, Geneva.
 • OECD (2018a), ICT goods exports (indicator), https://data.oecd.org/ict/ict-goods-exports.htm (dostęp: 27.01.2018).
 • OECD (2018b), ICT value added (indicator), https://data.oecd.org/ict/ict-value-added.htm (dostęp: 27.01.2018).
 • Popper K. (2013), An Open Society and Its Enemies, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Schwab K. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Crown Publishing Group, New York.
 • Schwab K., ed. (2018), The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, Geneva.
 • Taglioni D., Winkler D. (2016), Making Global Value Chains Work for Development, World Bank, Washington.
 • Yamano N. (2016), Global Value Chains in ICT and ICT Content in Economy, OECD, Seville.
 • Żukrowska K. (2011), Pojęcie bezpieczeństwa [w:] K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa, s. 21-35.
 • Żukrowska K., red. (2010), Transformacja systemowa w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [www 1] https://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS (dostęp 5.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-440d03c1-f0f4-4883-aa1f-468e0aa6f5da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.