Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 137-151

Article title

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu – analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020

Content

Title variants

EN
Combating poverty and social exclusion during crisis – evaluating EU countries’ progress in the realization of Europe 2020 strategy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście strategii Europa 2020. Celem pracy jest próba wyjaśnienia występującego wśród krajów członkowskich zróżnicowania w postępach w realizacji deklarowanych celów krajowych w tym zakresie. Wyniki analizy pokazują, że na zróżnicowanie to wpłynęły zarówno ogólny poziom rozwoju, jak i sytuacja wyjściowa w zakresie liczebności populacji zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w poszczególnych państwach, na które dodatkowo w różnym stopniu oraz zakresie nałożyły się negatywne skutki recesji gospodarczej.
EN
The article focuses on EU’s goal of combating poverty and social exclusion. There are significant differences between European Union Member States (EU MS) in their progress in the realization of national goals of Europe 2020 strategy. An attempt to explain this phenomenon was made. The analysis show that this variation among countries resulted from differences in general level of economic development as well as the initial percentage of the population at risk of poverty or social exclusion. This was further negatively impacted by the economic recession.

Year

Volume

310

Pages

137-151

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Teorii Ekonomii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Teorii Ekonomii

References

 • Booth C. (1892), Life and Labour of the People in London, Macmillan and CO, London.
 • Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, “Development and Change”, No. 8, s. 183-208.
 • European Commission (2010), Communication from the Commission, EUROPE 2020, A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, 3.3.2010, (COM(2010) 2020).
 • Faliszek K. (2014), Ubóstwo [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, t. 1, http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Ub%C3%B3stwo (dostęp: 26.06.2016).
 • Fijałkowska M. (2014), Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom nts 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego, GUS, stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../5803/1/.../raport_metodologiczny__.pdf (dostęp: 28.11.2015).
 • Gordon D., Adelman L., Ashworth K., Bradshaw J., Levitas R., Middleton S., Pantazis C., Patsios D., Payne S., Townsend P., Williams J. (2000), Poverty and Social Exclusion in Britain, Research Report, Joseph Rowntree Foundation, York.
 • Gordon D. (2006), The Concept and Measurement of Poverty [w:] C. Pantazis, D. Gordon, R. Levitas (eds.), Poverty and Social Exclusion in Britain, The Policy Press, Bristol.
 • GUS (2014), Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r., Notatka informacyjna z dn. 22.12.2014, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/7/5/1/euro_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_-eu-silc-_w_2013.pdf. (dostęp: 26.11.2015).
 • Kawiorska D., Witoń A. (2016), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii Europa 2020: postępy w realizacji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2(53), s. 142-162.
 • Lenoir R. (1975), Les exclus – Un Français sur dix, Editions Du Seuil, collection Points Actuels, Paris.
 • Levitas R. (1996), The Concept of Social Exclusion and the New “Durkheimian” Hegemony, “Critical Social Policy”, No. 46, s. 5-20.
 • Levitas R. (1998), The Inclusive Society: Social Exclusion and New Labour, Macmillan, Basingstoke.
 • Levitas R. (2000), What is Social Exclusion? [w:] D. Gordon, P. Townsend (eds.), Breadline Europe: The Measurement of Poverty, The Policy Press, Bristol.
 • Levitas R. (2006), The Concept and Measurement of Social Exclusion [w:] C. Pantazis, D. Gordon, R. Levitas (eds.), Poverty and Social Exclusion in Britain, The Policy Press, Bristol.
 • Levitas R. (2011), Measuring Social Exclusion, “Second Peter Townsend Memorial Conference: The State of the Art”, January, http://www.poverty.ac.uk/takepart/events/second-peter-townsend-memorial-conference-2011-presentations (dostęp: 13.06.2016).
 • Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D. (2007), The Multidimensional Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs, University of Bristol, http://dera.ioe.ac.uk/6853/1/multidimensional.pdf (dostęp: 13.06.2016).
 • Maxwell S. (1999), The Meaning and Measurement of Poverty, “Overseas Development Institute Poverty Briefing”, February, No. 3.
 • Panek T. (2008), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, Instytut Statystyki i Demografii SGH, stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf (dostęp: 27.05.2016).
 • Panek T., Czapiński J. (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com (dostęp: 27.09.2016).
 • Pantazis C., Gordon D., Levitas R. (2006), Poverty and Social Exclusion in Britain, The Policy Press, Bristol.
 • Rowntree B.S. (1908), Poverty, a Study of Town Life, Macmillan and CO, London.
 • Szarfenberg R. (2006), Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.) (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Townsend P. (1952), Poverty – Ten Years After Beveridge, Political and Economic Planning, London.
 • Townsend P. (1962), The Meaning of Poverty, “British Journal of Sociology”, Vol. 13, No. 3, s. 210-219.
 • Townsend P. (1979), Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living, Penguin Books, London.
 • Townsend P. (2010), The Peter Townsend Reader, Policy Press, Bristol.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4456dbcf-a050-494f-b284-fd7a5fc21934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.