PL EN


2017 | 327 | 97-112
Article title

Zrównoważona gospodarka energetyczna w małych miastach województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Sustainable management of energy in small towns of the silesia region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na obszarach bezpośrednio przyległych do miast zachodzą dynamiczne procesy urbanizacji o często niekontrolowanym charakterze, przyjmując formę „rozlewania się” miasta (urban sprawl). Stare, wyeksploatowane instalacje grzewcze i coraz bardziej intensywny ruch drogowy powodują zwiększanie się ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Odczuwalne są następstwa zmian klimatycznych. Jednym ze sposobów łagodzenia zmian klimatycznych i podniesienia jakości środowiska przyrodniczego jest zrównoważona gospodarka energetyczna oraz wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE). Celem artykułu jest ocena kierunków rozwoju gospodarki energetycznej w małych miastach województwa śląskiego. Przeanalizowano 15 dostępnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (dalej PGN) dla małych miast z tego obszaru, skupiając się na działaniach termomodernizacyjnych w budynkach oraz wykorzystaniu wybranych OZE.
EN
Areas, especially those directly adjacent to the towns, are subject to, largely uncontrolled, urbanization processes (urban sprawl). Old and outdated heating systems and more intense traffic increase the quantity of emitted pollutants into the atmosphere. One of the ways to mitigate climate change and improve the quality of the environment is sustainable management of energy and the use of renewable energy sources (the RES). The aim of the work was assessment of energy management in the small towns of the Silesia region. Fifteen available Sustainable Energy Action Plans (SEAP) for towns in this area were examined. Due to the limited size of the work, the focus was mainly on the activities like: thermal upgrading of buildings and the use of selected RES.
Year
Volume
327
Pages
97-112
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • 6th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply (2016), http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS (dostęp: 10.03.2017).
 • 7 wyzwań dla polskiej energetyki (2015), Fundacja im Lesława Pagi, listopad, http://paga.org.pl/upload/source/Think_Paga/RAPORTY/7%20Wyzwa%C5%84%20dla%20Polskiej%20Energetyki%20-%20final%202.pdf (dostęp: 10.03.2017).
 • Brandenburg H. (2003), Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Brol R., Maj M., Strahl D. (1990), Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • CEER Benchmarking Report 5.2 on the Continuity of Electricity Supply Data update (2015), Ref: C14-EQS-62-03, Council of European Energy Regulators, 12 February, http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS (dostęp: 10.03.2017).
 • Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski (2013), marzec, http://www.cire.pl/item,73803,2,0,0,1,0,0,raport-finansowanie-czystej-energii-rozwiazania-dla-polski.html (dostęp: 10.03.2017).
 • Heffner K. (2010), Zmiany struktury funkcjonalnej małych miast w obszarach metropolitalnych [w:] K. Heffner, A. Polko (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jankiewicz S. (2015), Główne uwarunkowania wpływające na wartość przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 13, No. 3/1, s. 210-221.
 • Niewiedział E., Niewiedział R. (2014), Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców, Sieci elektroenergetyczne INPE 177, http://www.elektroonline.pl/a/7225,Krajowe-sieci-dystrybucyjne-a-bezpieczenstwo-zasilania-odbiorcow,, Energetyka (dostęp: 10.03.2017).
 • Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa. Część II: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego (projekt) (2005), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Kraków-Katowice, http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248432639&id_menu=495 (dostęp: 10.03.2017).
 • Raport krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (2016), lipiec, https://www.ure.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Robakiewicz M. (2014), System doradztwa energetycznego w zakresie budynków, Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2013 r., poz. 926, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Stankowska A. (2009), Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych – wyzwania i bariery inwestycyjne, „Elektroenergetyka”, nr 1, s. 34-39.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” (2013), Katowice, lipiec.
 • Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (2013), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 925.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 961.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1265, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (2014), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, grudzień.
 • [www 1] www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 10.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4483a8b1-7b79-46fc-a20d-d94e97d5cfc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.