Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 383 | 31-40

Article title

General data protection regulation and virtual supply chains

Content

Title variants

PL
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych a wirtualne łańcuchy dostaw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the most important changes resulting from the entry into force of the General Data Protection Regulation (GDPR) for the creation and management of virtual supply chains and introduces sources of risk associated with enhanced personal data protection. This issue is fundamental to the future development of virtual supply chains mostly due to the wide territorial scope of application of the new GDPR. Moreover, the Regulation extended the definition of personal data (including, among others, IP addresses and cookie files) and introducing a series of obligations for personal data operators. Therefore, analysis of potential consequences for entrepreneurs at every stage of the supply chain is necessary both from legal and logistics perspective.
PL
W artykule zaprezentowano najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie tworzenia wirtualnych łańcuchów dostaw i zarządzania nimi oraz przedstawiono źródła ryzyka związane ze zwiększoną ochroną danych osobowych. Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, głównie ze względu na szeroki zakres terytorialny zastosowania nowych przepisów. Ponadto rozporządzenie rozszerzyło definicję danych osobowych (kwalifikując do tej kategorii m.in. adresy IP i pliki cookie) oraz wprowadziło szereg obowiązków dla operatorów danych osobowych. Analiza potencjalnych konsekwencji wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców na każdym etapie łańcucha dostaw jest zatem konieczna zarówno z perspektywy logistyki, jak i zgodności z prawem (legal compliance).

Year

Volume

383

Pages

31-40

Physical description

Contributors

author
 • Opole University of Technology. Faculty of Production Engineering and Logistics. Department of Logistics
 • University of Wrocław. Faculty of Law, Administration and Economics. Institute of Administrative Sciences

References

 • Adamczewski P. (2014), Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 35, pp. 115-128.
 • Czerniawski M. (2016), Zakres terytorialny stosowania polskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (eds.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 86-101.
 • GDPR (2016), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. Dz. Urz. UE L. 119/1.
 • Judgment of 19 October 2016, Breyer, C-582-14, ECLI:EU:C:2016:779.
 • Judgment of 24 November 2011, Scarlet Extended, C – 70/10, ECLI:EU:C:2011:771.
 • Kisperska-Moroń D. (2010), Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, „LogForum”, vol. 6, nr 1, pp. 3-12.
 • Kulińska E., Rut J. (2016), Procesy decyzyjne w logistyce i pokrewnych obszarach badawczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 • Litwiński P. (ed.), Barta B., Kawecki M. (2017), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Penc J. (1995), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Saban K., Mawhinney J.R., Drake M.J. (2017), An Integrated Approach to Managing Extended Supply Chain Networks, “Business Horizons”, Vol. 60, Iss. 5, pp. 689-697.
 • Smoląg K. (2011), IT Solutions in the Context of Operation of Virtual Supply Chain, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, pp. 84-88.
 • Wieczerzycki W. (2012), Możliwości rozwoju e-logistyki [in:] W. Wieczerzycki (ed.), E-logistyka, PWE, Warszawa, pp. 219-236.
 • Wyrwich-Płotka S. (2018), Wirtualna praca w łańcuchu dostaw, Difin, Warszawa.
 • [www 1] https://arc.com.pl/Polacy-bez-szerszej-wiedzy-o-RODO-blog-pol-1535059522.html (accessed: 30.05.2018).
 • [www 2] https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/ (accessed: 21.04.2018).
 • [www 3] https://www.bcg.com/publications/2012/digital-economy-consumer-insightvalue-of-our-digital-identity.aspx (accessed: 21.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-44920d56-3c36-41fc-9a8b-555e0fca1eeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.