Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 325 | 81-94

Article title

Zastosowanie wskaźnika Z-score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich

Content

Title variants

EN
The use of Z-score ratio in the study of instability of the banking sector in European countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badania jest weryfikacja poziomu wskaźnika Z-score kalkulowanego dla banków komercyjnych z 31 krajów europejskich w okresie 1996-2011 oraz jego wrażliwości na czynniki strukturalne i makroekonomiczne kraju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wielkość banku determinuje podejmowane przez niego ryzyko. W badaniu postawiono hipotezę o wrażliwości stabilności banków na działalność kredytową oraz wpływie kryzysu na tę zależność. W celu jej weryfikacji wykonano szacunki metodą uogólnionych momentów za pomocą estymatora Arellano i Bonda. Wyniki wskazują na zróżnicowane źródła ryzyka niestabilności w europejskim sektorze bankowym, co może mieć istotne znaczenie zarówno dla regulatorów, jak i zarządzających ryzykiem.
EN
The aim of the study is to verify the level of Z-score, calculated on individual bank’s data from European countries in the period 1996-2011, and its sensitivity to macroeconomic and structural factors of the country. In the study panel regression model was performed. We attempt to find out whether size of bank effects on risk taking. In the study there is hypothesis about the sensitivity of the stability of banks in the lending business, and the impact of the crisis on this relationship. In order to verify the hypotheses have been made estimates of the generalized method of moments GMM (Generalised Method of Moments) by Arellano and Bond estimator. Our results show the heterogeneity of banking risk factors across the European banking sector. The findings have implications for both bank risk management and regulators.

Year

Volume

325

Pages

81-94

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Doktorantka w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki

References

 • Acharya V.V., Richardson M. (2009), Restoring Financial Stability. How to Repair a Failed System, Wiley Finance, New Jersey.
 • Allen F., Gale D. (2004), Competition and Systemic Stability, “Journal of Money, Credit and Banking”, 36, s. 453-480.
 • Arellano M., Bond S.R. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, “Review of Economic Studies”, Vol. 58, No. 2, April.
 • Barry T.A., Lepetit L., Tarazi A. (2011), Ownership Structure and Risk in Publicly Held and Privately Owned Banks, “Journal of Banking & Finance”, No. 35.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. (2010), Financial Institutions and Markets across Countries and Over Time, “The World Bank Economic Review”, No. 24.
 • Bessis J. (2002), Risk Management in Banking, Wiley, Chichester.
 • Bogacka-Kisiel E., red. (1998), Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Chang R., Majnoni G. (2000), International Contagion: Implications for Policy, The World Bank, Washington.
 • Daniluk D. (1997), Bezpieczeństwo systemu bankowego w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] B. Pietrzak (red.), Euro a strategie polskich banków, Twigger, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa.
 • Flejterski S. (2008), Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Gołędzikowski P. (2009), Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, „Materiały i Studia”, nr 235.
 • Hertrich M. (2014), Does Credit Risk Impact Liquidity Risk? Evidence from Credit Default Swap Markets, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426979 (dostęp: 04.11.2014).
 • Inanglou H., Jacobs M. (2009), Models for Aggregation and Sensitivity Analysis: An Application to Bank Economic Capital, http://papers.ssrn.com/sol3/papers,cfm?abstract_ id=1433065&download=yes (dostęp: 21.07.2014).
 • Kane E.J. (1994), Competitive Financial Regulation: An International Perspective [w:] R. Portes, A. Swoboda (eds.), Threats to International Financial Stability, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Karkowska R. (2015), Ryzyko systemowe: charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Karkowska R. (2016), Bank Solvency and Liquidity Risk in Different Banking Profiles – The Study of European Banking Sectors, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), nr 428, s. 104-116.
 • Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Koleśnik J. (2011), Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Miklaszewska E., Mikołajczyk K. (2010), Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo [w:] A. Gospodarowicz (red.), Bankowość detaliczna: idee-modeleprocesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Turlej J. (1994), Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, „Bank i Kredyt”, nr 10.
 • Uhde A., Heimeshoff U. (2009), Consolidation in Banking and Financial Stability in Europe, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 33, s. 1299-1311.
 • Wong W., Biefang-Frisancho Mariscal I., Yao W., Howells P. (2013), Liquidity and Credit Risks in the UKs Financial Crisis. How QE Changed the Relationship, Economics Working Paper Series (1301), UWE, Bristol.
 • Żukowska H. (2007), Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Przykład Rosji po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4562936f-c53a-47f5-a855-e1be7f88cb95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.