Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 359 | 284-299

Article title

Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie – wybrane zagadnienia – wyniki badań empirycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Job search by the young generation – selected problems – in light of empirical research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Młodzi ludzie – reprezentanci pokolenia Y i Z – stanowią ważny segment rynku pracy, na którym widoczne jest coraz mniejsze bezrobocie. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej specyfiki pokolenia Y oraz Z. Następnie w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne na grupie 1162 respondentów wskazano, jakie czynniki charakteryzujące pracodawców są ważne dla młodych ludzi poszukujących pracy. Wskazano także, z jakich źródeł i narzędzi korzystają reprezentanci młodego pokolenia w procesie poszukiwania pracy. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z badań oraz implikacje dla praktyki.
EN
Young people – the Y and Z generations representatives – play an important role on the labour market, where the unemployment rate is systematically getting lower. At the beginning of this paper the literature review in area of characteristics of Y and Z generations was presented. Then, based on empirical research conducted among 1162 respondents chosen factors that are important for young people when applying for a job were indicated. Additionally sources of information and tool that are used by young people in the process of job search were presented. Conclusions and directions for business practice are the recapitulation of the paper.

Year

Volume

359

Pages

284-299

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

References

 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Baran M., Kłos M. (2014), Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Barbulescu R. (2015), The Strength of Many Kinds of Ties: Unpacking the Role of Social Contacts Across Stages of the Job Search Process, „Organization Science”, Vol. 26, No. 4.
 • Bolton R.N., Parasuraman A., Hoefnagels A., Migchels N., Kabadayi S., Gruber T., Komarova Y., Solnet D. (2013), Understanding Generation Y and Their Use of Social Media: A Review and Research Agenda, „Journal of Service Management”, Vol. 24, No. 3.
 • Borkowska S. (2014), Rola zaangażowania pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2(97).
 • Bulińska-Stangrecka H. (2017), HR Practises in E-culture on the Basis of Qualitative Research in Virtual Organizations, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 18(10).
 • Ensari M.S. (2017), A Study on the Differences of Entrepreneurship Potential Among Generations, „Research Journal of Business and Management”, Vol. 4, No. 1.
 • Flazlagić J.A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor”, nr 3(25).
 • Gestern A. (2001), Jak szukać pracy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Grobelna A., Tokarz-Kocik A. (2016), Work-life Balance and Its Importance for the Work Process in Hospitality Industry. A Perspective of Generation Y Employees [w:] Z. Primorac, C. Bussoli N. Recker (red.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with Faculty of Law, University of Split and University North Split.
 • Half R. (2015), Get Ready for Generation Z, https://www.roberthalf.com/workplaceresearch/get-ready-for-generation-z (dostęp: 13.06.2017).
 • Howe N., Strauss W. (2007), The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve, „Harvard Business Review”, Vol. 85, Issue 7-8.
 • Hoye G. van (2017), Job Search Behavior as a Multidimensional Construct: A Review of Different Job Search Behaviors and Sources [w:] U.C. Klehe, E.A.J. van Hooft (red.), Oxford Handbook of Job Loss and Job Search, Oxford University Press, New York.
 • Hysa B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 97, nr 1964.
 • Kalinowski M. (2004), Rekrutacja kandydatów do pracy [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
 • Kawka T., Listwan T. (2010), Dobór pracowników [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Koen J., Vianen A.E.M. van, Hooft E.A.J. van, Kleh U.-C. (2016), How Experienced Autonomy Can Improve Job Seekers’ Motivation, Job Search, and Chance of Finding Reemployment, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 95.
 • Liu S., Wang M., Liao H., Shi J. (2014), Self-Regulation During Job Search: The Opposing Effects of Employment Self-Efficacy and Job Search Behavior Self-Efficacy, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 99, Issue 6.
 • Lyons S.T., Schweitzer L., Ng E.S. (2015), How Have Careers Changed? An Investigation of Changing Career Patterns Across Four Generations, „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 30, No. 1.
 • Lyons S.T., Schweitzer L., Ng E.S., Kuron L.K. (2012), Comparing Apples to Apples: A Qualitative Investigation of Career Mobility Patterns Across Four Generations, „Career Development International”, Vol. 17, No. 4.
 • Mannheim K. (1952), The Problem of Genarations [w:] P. Kecskemeti (red.), Essays on the Sociology of Knowledge, Collected Works, Routledge, New York.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2015), Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 3.
 • Messarra L.C., Karkoulian S., El-Kassar A.-N. (2016), Conflict Resolution Styles and Personality: The Moderating Effect of Generation X and Y in a Non-Western Context, „International Journal of Productivity and Performance Management”, Vol. 65, Issue 6.
 • Nesterowicz B. (2015), Zdobywanie pracy, Helion, Gliwice.
 • Ng E.S.W., Schweitzer L., Lyons S.T. (2010), New Generation, Great Expectations: A Field Study of the Millennial Generation, „Journal of Business Psychology”, Vol. 25, Issue 2.
 • Opolska-Bielańska A. (2016), CSR – narzędzie przemian na rynku pracy, „Społeczeństwo i Edukacja”, nr 21(2).
 • Peszko K. (2016), Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji, „Marketing i Zarządzanie”, nr 4(45).
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rosa G. (2013), Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers [w:] G. Rosa (red.), Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 751, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 29.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 36.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2(85).
 • Stosik A., Leśniewska A. (2015), Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi – perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39.
 • Świerkosz-Hołysz M. (2016), Pokolenie Z wkracza na rynek pracy, „Społeczeństwo i Edukacja”, nr 21(2).
 • Taylor J., Hardy D. (2008), Jak efektywnie poszukiwać pracy, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 • Twenge J.M. (2010), A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in Work Attitudes, „Journal of Business and Psychology”, Vol. 25, Issue 2.
 • White J.E. (2017), Meet Generation Z, Baker Publishing Group, Grand Rapids, MI.
 • Wiktorowicz J., Warwas I. (2016), Pokolenia na rynku pracy [w:] J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Yang S., Guy M.E. (2006), GenXers versus Boomers: Workmotivators and Management Implications, „Public Performance and Management Review”, Vol. 29, No. 3.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska, B. (2014), Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 350.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (dostęp: 10.07.2017).
 • [www 2] http://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/ (dostęp:10.07.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-45abd8e1-c642-430b-b911-3c9a90cd48df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.