Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 356 | 124-145

Article title

Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju

Content

Title variants

EN
CDS contracts as a modern parameter of the sovereign credit risk assessment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kontrakty credit default swap (CDS) stanowią innowacyjną grupę instrumentów pochodnych, stworzonych w celu zarządzania ryzykiem kredytowym. Ich tradycyjne wykorzystanie przez wiele lat ograniczało się głównie do hedgingu i spekulacji. Obecnie, w okresie ugruntowania się ich pozycji na rynku, coraz częściej dostrzega się ich dodatkową funkcję, pozwalającą oceniać ryzyko kredytowe kraju. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kontraktów credit default swap w roli instrumentów, które dają możliwość prognozowania bankructwa poszczególnych państw. Kontrakty CDS są bowiem źródłem wiedzy o sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw, na podstawie której wnioskuje się o kosztach pozyskania pieniądza i obsługi długu w poszczególnych gospodarkach, przekładających się atrakcyjność danej gospodarki.
EN
Credit default swap (CDS) contracts belong to an innovative group of derivatives, created for the credit risk management purpose. Their traditional use has been limited mainly to hedging and speculation for many years. At present, during the period of consolidation of their market position, their additional function which allows to evaluate the credit risk of the country, can be seen more often. The aim of this article is to present credit default swap contracts as instruments which give the opportunity to predict the bankruptcy of individual sovereigns. CDS contracts are a source of knowledge about the economic situation of individual countries, on the basis of which the costs of obtaining money and debt servicing in individual economies, influencing their attractiveness can be assessed.

Year

Volume

356

Pages

124-145

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

References

 • Amato J., Gyntelberg J. (2005), CDS Index Tranches and the Pricing of Credit Risk Correlations, “BIS Quarterly Review” March, s. 73-87.
 • Anston M., Fabozzi F., Choudhry M., Chen R. (2004), Credit Derivatives: Instruments, Applications and Pricing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Yersey.
 • Bank of America Merrill Lynch (2016), BofAML’s Transforming World Atlas, “Working Paper”.
 • Barrett R., Ewan J. (2006), BBA Credit Derivatives Report 2006, British Bankers’ Association, London.
 • Bąk H., Konopczak M., Marciniak Z., Ryszkiewicz A., Tymoczko D. (2016), Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • BBC News (2003), Buffett Warns on Investment ‘Time Bomb’, March.
 • BIS, Bank for International Settlements (2017), Semiannual OTC Derivatives Statistics.
 • Blanco R., Brennan S., Marsh I.W. (2003), And Empirical Analysis the Dynamic Relationship between Investment – Grade Bonds and Credit Default Swaps, Bank of England’s Working Paper, England.
 • Choudhry M. (2003), The Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis, Butterworth-Heinemann, Oksford.
 • Cichy J. (2016), Rating na rynku finansowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Czech M. (2013a), Bondspot S.A. jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 174, Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, J. Harasim, B. Frączek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 199-212.
 • Czech M. (2013b), Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 15, Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, K. Koj, J. Szostak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów, s. 57-74..
 • Czech M. (2014), Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 186, Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, W. Gradoń, J. Harasim (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 131-143..
 • Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
 • Huang W. (2007), Instytutional Banking for Emerging Markets. Principles and Practice, John Wiley & Sons, West Susses.
 • Huterska A. (2010), Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Jakubowski P. (2006), Kredytowe kontrakty zamiany – konstrukcja, zastosowanie oraz metody wyceny, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Kasapi A. (2002), Kredytowe instrumenty pochodne, Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kudła J. (2009), Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Key Text, Warszawa.
 • NBP (2010), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.
 • NBP (2012), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.
 • NBP (2014), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.
 • NBP (2016), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r.
 • Niedziółka P. (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • O’Kane D. (2011), Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Parlament Europejski (2011), Serwis prasowy, Europortal.europa, 15 listopada, http://www.europarl.europa.eu/portal/pl (dostęp: 10.11.2017).
 • Pruchnicka-Grabias I. (2011), Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Pyka I., Czech M. (2013), Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, „Annales UMCS”, Sectio H(Oeconomia), vol. XLVII, J. Węcławski (red.), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 521-530.
 • Rosati D. (2013), Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? „Gospodarka Narodowa”, nr 10(266), s. 5-37.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2008 r., nr 235 z późn. zm.
 • Sundaresan S. (2012), Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Świetlik J. (2016), Rynek kontraktów CDS na dług rządowy jako źródło ryzyka dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego [w:] E. Chrabonszczewska (red.), Ryzyko globalizacji banków, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2017), Wersja skonsolidowana, Dz.Urz.UE, C 83/47.
 • Vause N. (2010), Counterparty Risk and Contract Volumes in the Credit Default Swap Market, “BIS Quarterly Review” December, s. 59-69.
 • Wiśniewska E., Huterska A. (2006), Swapy kredytowe jako innowacja na rynku finansowym [w:] H. Mamcarz (red.), Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. s. 138-146.
 • [www 1] http://www.europarl.europa.eu/portal/pl (dostęp: 10.11.2017).
 • [www 2] www.assetmacro.com (dostęp: 10.11.2017).
 • [www 3] www.bankofgreece.gr (dostęp: 10.11.2017).
 • [www 4] www.bloomberg.com (dostęp: 10.11.2017).
 • [www 5] www.investing.com (dostęp: 10.11.2017).
 • [www 6] www.nbp.pl (dostęp: 10.11.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-45f0c533-1d19-47b6-9755-91806fef8b3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.