Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 7-24

Article title

Dochód jako determinanta zachowań turystycznych pokolenia Z w świetle ekonomicznych teorii konsumpcji

Content

Title variants

EN
Income as a determinant of tourist behavior of the generation Z in the light of economic consumption theories

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki autorskich badań dotyczących dochodu jako determinanty zachowań turystycznych pokolenia Z. Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony za pomocą techniki CAWI pod koniec 2019 roku. Podmiotem badań były osoby urodzone w latach 1994-2000 i mieszkające w województwie małopolskim. Próba badawcza obejmowała 322 osoby. Poprzez zastosowanie testu niezależności X2 Pearsona badania wykazały, że występują statystycznie istotne zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a zachowaniami turystycznymi.
EN
This article presents the results of the author’s research on income as a determinant of tourist behavior of the Generation Z. The diagnostic survey was conducted using the CAWI technique at the end of 2019. The study concerned people born in the years 1994-2000 and living in the Lesser Poland Voivodeship. The research sample included 322 people. By using Pearson’s 𝑋2 independence test, studies have shown that there are statistically significant relationships between selected tourist behaviors and socio-demographic characteristics. Among the key tourist behaviors were identified: the source of financing trips, perception of barriers to participation in tourism and ways of responding to changes in the structure of income.

Year

Volume

391

Pages

7-24

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Instytut Zarządzania. Katedra Turystyki

References

 • Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, AWF, Kraków.
 • Baretje R., Deffert P. (1972), Aspects economiques du Tourisme, Berger-Levrault, Paris.
 • Benckendorff P., Moscardo G. (2013), Generational Cohorts and Ecotourism [w:] R. Ballantyne, J. Packer (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 135-154.
 • Bosiacki S. (1987), Konsumpcja dóbr i usług turystycznych gospodarstw domowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H.Beck, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Defratyka A., Morawski I. (2019), Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań, SpotData, Provident, https://www.pb.pl/pokoleniez/download/pokolenie_z_raport_spotdata.pdf (dostęp: 4.01.20120).
 • Expedia & The Center for Generational Kinetics (2018), Generations on the Move. A Deep Dive into Multi-generational Travel Trends and How Their Habits Will Impact the Future of the Industry, https://viewfinder.expedia.com/wp-content/uploads/2018/01/Expedia-Generations-on-the-Move.pdf (dostęp: 4.01.2020).
 • Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź.
 • Grabiwoda B. (2018), E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne, Nieoczywiste, Warszawa.
 • Gruchoła M. (2016), Pokolenie Alpha − nowy wymiar tożsamości? „Rozprawy Społeczne”, nr 3(10), s. 5-13.
 • Horner S., Swarbrooke J. (2007), Consumer Behaviour in Tourism (2nd ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Jang S., Wu C.M.E. (2006), Seniors’ Travel Motivation and the Influential Factors: An Examination of Taiwanese Seniors, „Tourism Management”, No. 27(2), s. 306-316.
 • Janoś-Kresło M. (2006), Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb [w:] M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa, s. 61-80.
 • Kryczka M. (2014), Konsumpcja usług turystycznych w Polsce, AWF, Kraków.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(351), s. 189-201.
 • Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Niemczyk A. (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, „Zeszyty Naukowe / Seria specjalna: Monografie”, nr 214, UE, Kraków.
 • Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K. (2019), Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby − motywacje – zachowania, Difin, Warszawa.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, AE, Poznań.
 • Robbins S., Judge T. (2013), Organizational Behavior, Pearson Education, New Jersey.
 • Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, AE, Kraków.
 • Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 • Sawińska A. (2011), Problemy konsumpcji w turystyce i rekreacji [w:] A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, WN PWN, Warszawa, s. 176-201.
 • Seweryn R. (2010), Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym (na podstawie wyników badań własnych) [w:] E. Rudawska, J. Perenc (red.), Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 609, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 16, s. 171-182.
 • Seweryn R., Niemczyk A. (2015), Generations X and Y as Participants of Tourist Movement (by the Case of the Visitors to Krakow) [w:] Т. Дъбева (Ed.), Tуризмът в епохата на трансформация, Икономически Университет b Варна, Варна, s. 73-81.
 • Słaby T. (2011), Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji, WSHGiT, Warszawa, Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO (1995), UKFiT, Warszawa.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3, s. 63-80.
 • WYSE (2018), New Horizons IV: A Global Study of the Youth and Student Traveller, WYSE Travel Confederation, Amsterdam.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2015), Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki, „Studia i Materiały”, nr 1, s. 7-22.
 • Ziarkowski D. (2016), Determinanty zachowań turystów na rynku [w:] J. Berbeka (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Fundacja UE, Kraków, s. 34-71.
 • Żabińska T. (1994), Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, AE, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-46492d17-451f-415a-807e-abf91ff8ea11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.