PL EN


2017 | 322 | 32-41
Article title

Spółka komunalna – ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania

Authors
Content
Title variants
EN
Municipal company – economic and social aspects of management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spółki komunalne prowadzą działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców m.in. w zakresie wody i ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego, energii cieplnej. Oznacza to, że wpływają w istotny sposób na jakość życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast ocena kondycji spółek i działalności zarządów dokonywana jest w dużym stopniu na podstawie kryteriów ekonomicznych, odpowiednich dla podmiotów działających na konkurencyjnym rynku, nie realizujących zadań z zakresu użyteczności publicznej. Rozbieżność pomiędzy celami społecznymi spółek komunalnych a oceną ich działalności za pomocą kryteriów ekonomicznych wpływa w istotny sposób na jakość zarządzania i efektywność tych podmiotów. Celem artykułu jest identyfikacja dylematów organów właścicielskich i zarządów spółek komunalnych oraz wskazanie sposobu postępowania, który może ograniczyć negatywne skutki wynikające z tych rozbieżności.
EN
Municipal companies execute the activities aimed to satisfy the needs of residents and local businesses, f.ex. in terms of water usage and sewages, household waste, transport, municipal construction and thermal energy. It confirms that they significantly affect the quality of life and business. Whereas the assessment of the condition of companies and activities of the management board is made largely basing on the economic criteria, relevant for entities functioning in the competitive market, not realizing the public tasks. The discrepancy between the social objectives of municipal companies and the assessment of their activities by using economic criteria, significantly affect the quality of the management and efficiency of these entities. This article aims to identify the ownerships and management of municipal companies dilemmas and suggests the procedures that can reduce the negative effects resulting of these differences.
Year
Volume
322
Pages
32-41
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
References
 • Bachor W. (2009), Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, Warszawa.
 • Butzer M. (2007), Civic Engagement and Uncontrolled Ballot Votes, Evidence from Swiss Cities, „Local Government Studies”, Vol. 33, nr 2.
 • Byjoch K., Klimek D. (2015), Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Dobrowolski T., Hetko A. (2004), Znów o gminach i ich zadaniach, „Wokół Energetyki”, nr 2 (18).
 • Gajl N. (1993), Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa.
 • Harańczyk A. (2010), Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Kraków.
 • Kociubiński K. (2008), Samorząd terytorialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty, Toruń.
 • Pietrzyk J. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa.
 • Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P. (1997), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a granice sfery użyteczności publicznej, „Finanse Komunalne”, nr 2.
 • Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.) (2007), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz–Białystok–Katowice.
 • Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej (2010), L. Rajca (red.), Warszawa.
 • Schmidt-Eichstaedt G. (2009), Komunale Selbstverwaltung In der Europaischen Union: Wie kann die Position der Kommunen In der EU gestarkt werden? „Kommunaljurist”.
 • Szydło M. (2008), Ustawa o gospodarce komunalnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43.
 • Wilson D., Game C. (2006), Local Government in the United Kingdom, Basingstoke.
 • Wojciechowski E. (2015), Panel ekspertów: Problemy spółek komunalnych, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/problemy-spolek-komunalnych-panel-ekspertow.html (dostęp: 17.06.2016).
 • Wyrok NSA z 9 stycznia 2003 r., sygn. akt. SA/Gd/1968/02.
 • Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt II GSK 105/05.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-474378b9-b448-484c-80ec-811c3d9f0847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.