Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 347 | 145-154

Article title

Implementacja pakietu CRD IV/CRR – konsekwencje dla sektora banków spółdzielczych w Polsce (wybrane zagadnienia)

Authors

Content

Title variants

EN
The implementation of CDR IV/CRR package – implications for co-operative banking in Poland (selected issues)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny kryzys finansowy spowodował zaostrzenie przepisów dla sektora finansowego. Pakiet CRD IV/CRR wprowadził nowe rozwiązania m.in. w zakresie płynności i wymogów kapitałowych. Również sektor bankowości spółdzielczej w Polsce jest zobligowany do implementacji zmodyfikowanych przepisów. Artykuł prezentuje proces dostosowania przepisów krajowych związanych z funduszem udziałowym oraz normami płynności. Proces legislacyjny w zakresie funduszu udziałowego dotyczył kwestii zaliczenia go do kapitału podstawowego najwyższej jakości Tier 1. W kwestii spełnienia norm płynnościowych, nowe ustawodawstwo wprowadziło zmiany modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w postaci systemu ochrony instytucjonalnej lub zrzeszenia zintegrowanego.
EN
The contemporary financial crisis caused tightening of the provisions for the financial sector. The CRD IV/CRR package has implemented new solutions related to financial liquidity and capital requirements. The sector of the cooperative banking in Poland is also obligated to the implementation of modified provisions. A process of adapting national provisions associated with the shareholder fund and norms of the liquidity is introducing in the article. The legislative process in the shareholder fund concerned the issue of ranking it among the share capital of Tier best quality 1. New regulations introduced also the new co-operative banking model in the form of Institutional Protection Scheme (IPS) or integrated association.

Year

Volume

347

Pages

145-154

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii

References

 • Aktualności z Polskiego Banku Apeksowego. Wywiad redakcji bs.net.pl z Panią Prezes Anną Zwierzchowską, prezesem Banku Spółdzielczego w Tarczynie, założycielką Polskiego Banku Apeksowego, https://wwww.bs.net.pl/aktualnosci-zrzeszen/aktualnosci-z-polskiego-banku-apeksowego (dostęp: 15.05.2017).
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna. Sierpień 2017, https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/10/Informacja_miesi%C4%99czna_2017.08_www.pdf (dostęp: 5.11.2017).
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Lista CET1, http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1568235/CET1+list+-+Last+updated+December+2016.xlsx (dostęp: 11.05.2017).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2015 r., https://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf (dostęp: 11.05.2017).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2016 r., https://www.knf.gov.pl/Images/INFORMACJA_O_SYTUACJI_BANKOW_SPOLDZIELCZYCH_I_ZRZESZAJACYCH_2015_tcm75-47217.pdf (dostęp: 11.05.2017).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2017 r., https://www.knf.gov.pl/Images/banki_spoldzielcze_raport_2016_tcm75-50790.pdf (dostęp: 4.06.2017 r.).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2017 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_BS_I_pol_2017_59845.pdf (dostęp: 5.11.2017 r.).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartałach 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, grudzień 2016 r., https://www.knf.gov.pl/Images/BS_informacja_III_kwartal_2016_tcm75-48819.pdf (dostęp: 11.05.2017).
 • Komisja Nadzoru Finansowego 1, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/2017_08-SEKTOR_BANKOWY-DANE.xlsx (dostęp: 5.11.2017).
 • Komisja Nadzoru Finansowego 2, https://www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_banki_ spoldzielcze.html (dostęp: 11.05.2017).
 • Komisja Nadzoru Finansowego 3, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Polskiego_Banku_Apeksowego_SA_60165.pdf (dostęp:11.01.2018).
 • Komunikat założycieli PBA S.A. z dnia 16 lutego 2017 r., https://bs.net.pl/sites/default/files/komunikat_16.02.2017.pdf (dostęp: 15.05.2017).
 • Pismo Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/Pismo_KNF_ws._BS.pdf (dostęp: 11.05.2017).
 • Raport o sytuacji banków w 2015 r. (2016), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tcm75- 47215.pdf (dostęp: 11.05.2017).
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r., uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 • Rządowe Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/204924 (dostęp: 11.05.2017).
 • System Ochrony Zrzeszenia BPS, http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps/system-ochronyzrzeszenia-bps (dostęp: 5.11.2017).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1166).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2016, poz. 381).
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016, poz. 996).
 • Zygierewicz M. (2016), Banki Spółdzielcze: Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 1, http://alebank.pl/banki-spoldzielcze-zaliczanie-udzialow-bankowspoldzielczych-do-funduszy-wlasnych-dla-potrzeb-rozporzadzenia-crr/ (dostęp: 11.05.2017) .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-49119a5c-ae84-4dcd-b433-fd91771b2e41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.