Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 361 | 53-75

Article title

Development of urban areas in the conditions of territorial-oriented policy – theoretical assumptions and experience in functional areas of Polish cities

Content

Title variants

PL
Rozwój obszarów miejskich w warunkach polityki ukierunkowanej terytorialnie – założenia teoretyczne i doświadczenia w obszarach funkcjonalnych miast Polski

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The objective of the paper is the identification of conditions and needs of development of urban functional areas, particularly in the scope of management and programming of their development through current implementation of ITI as an instrument of territorial development. The study focused on the management of functional urban areas (FUAs) of voivodship capitals and selected regional and sub-regional centres in Poland, as well as the implementation of projects adopted in ITI strategies. The actual cooperation of territorial self-government units in the scope of the functioning ITI Unions was analysed in the context of the development of the efficient city. The generic and financial structure of the undertaken activities and their contribution in the development of the competitiveness of cities and their functional areas was also analysed. The obtained results show that ITI permitted support of the development of the organisational culture of territorial governance and implementation of integrated investments in FUAs. They created a system of financial incentives and benefits determining the development of sustainable, efficient and competitive cities.
PL
Celem artykułu jest określenie warunków i potrzeb rozwoju funkcjonalnych obszarów miejskich, szczególnie w zakresie zarządzania i programowania rozwoju z uwzględnieniem bieżącej implementacji ZIT jako instrumentu terytorialnego rozwoju. Badania koncentrowały się na zarządzaniu miejskimi obszarami funkcjonalnymi (MOF) ukształtowanymi w strefie oddziaływania miast wojewódzkich (stołecznych) i wybranych regionalnych i subregionalnych ośrodków w Polsce, a także realizacji projektów przyjętych w strategiach ZIT. W kontekście identyfikacji cech miasta sprawnego została przeanalizowana aktualna współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania związków ZIT. Dodatkowo analizie poddano dziedzinową i finansową strukturę podejmowanych działań i ich wkładu w rozwój konkurencyjności miast i ich obszarów funkcjonalnych. Uzyskane wyniki wskazują, że ZIT sprzyjają wspieraniu rozwoju kultury organizacyjnej sprawowania władzy i wdrożenia zintegrowanych inwestycji w MOF. stworzyły też system zachęt finansowych i korzyści określania kierunków rozwoju miasta zrównoważonego, sprawnego i konkurencyjnego.

Year

Volume

361

Pages

53-75

Physical description

Contributors

 • University of Opole Maria Curie-Skłodowska. Faculty of Economics. Department of Economic Geography and Spatial Economy
 • University in Lublin. Faculty of Earth Sciences and Spatial Management. Department of Spatial Policy and Planning

References

 • Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf (accessed: 22.01.2018).
 • Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A. (2012), The Case for Regional Development Intervention: Place-Based versus Place-Neutral Approaches, “Journal of Regional Science”, No. 52(1), pp. 134-152.
 • Begg I. (1999), Cities and Competitiveness, “Urban Studies”, Vol. 36, Nos. 5-6, pp. 795-809.
 • Binek J., Opravil Z., Chmelar R.. Svobodova H. (2016), Cooperation and Mutual Relationships of Cities and Their Hinterlands with Regard to the Operation of EU Integrated Development Instruments, “Quaestiones Geographicae”, t. 35(2), pp. 59-70.
 • Camagni R., Capello R. (2015), Rationale and Design of EU Cohesion Policies in a Period of Crisis, “Regional Science Policy & Practice”, No. 7(1), pp. 25-47.
 • CEC (2012), Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund. Part I, Commission Staff Working Document. SWD(2012) 61. Final, 14.3.2012, Commission of the European Communities, Brussels. www.ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=386&langId=en (accessed: 22.01.2018).
 • Danielewicz J. (2013), Współpraca gmin w obszarach metropolitalnych w ramach związków międzygminnych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 284, pp. 114-131.
 • Duché G. (2010), Metropolizacja, niezrównoważony wzrost a model globalnej akumulacji. Korzyści i koszty, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 245, pp. 5-19.
 • Europe 2020. Strategy for intelligent and sustainable growth promoting social inclusion, Commission Communication, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (accessed: 26.01.2018).
 • Foray D. (2006), Globalization of R&D: Linking Better the European Economy to “Foreign” Sources of Knowledge and Making EU a More Attractive Place for R&D Investment, European Commission, Brussels.
 • Frankowski J., Szmytkowska M. (2015), Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (30), pp. 131-152.
 • Gaczek W.M., Komorowski J. (2006), Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (eds.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 47-70.
 • Hulst R., van Montfort A., (2007), Inter-Municipal Cooperation in Europe, Springer, Dordrecht.
 • Kaczmarek T., Kociuba D. (2017), Models of Governance in the Urban Functional Areas – Policy Lessons from Implementation of Integrated Territorial Investment (ITI) in Poland, “Quaestiones Geographicae”, t. 36(4), pp. 51-68.
 • Kociuba D. (2015), Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania planistyczne, „Studia Miejskie”, Vol. 18, pp. 39-53.
 • Kociuba D. (2017a), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych (Integrated Territorial Investments as a Tool of Territorial Governance in Functional Urban Areas), „Studia KPZK PAN”, t. 174, pp. 144-153.
 • Kociuba D. (2017b), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(69), pp. 54-78.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [NSDC] (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kowalewski A.T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr 1, pp. 123-147.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007), https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf (accessed: 28.01.2018).
 • Leśniak J. (2009), Wizja zrównoważonego społeczeństwa [in:] J. Błażejowski (red.), Zrównoważony rozwój, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, pp. 69-79.
 • Ling T. (2002), Delivering Joined-up Government in the UK: Dimensions, Issues and Problems, “Public Administration”, Vol. 80(4), pp. 615-642.
 • McCann P., Ortega-Argilés R. (2013), Some Practical Elements Associated with the Design of an Integrated and Territorial Place-Based Approach to EU Cohesion Policy [in:] R. Crescenzi, M. Perocco (eds.), Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer, New York, pp. 95-118.
 • Markowski T. (2011), Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych [in:] J. Szlachta, J. Wozniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, Studia KPZK, Vol. CXXXVII, PAN, Warszawa, pp. 75-96.
 • Mierzejewska L. (2015), Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone, „Studia Miejskie”, nr 19, pp. 9-22.
 • Nowak J.F., Perska A. (2014), Zaangażowanie partnerów samorządowych aglomeracji poznańskiej w budowanie metropolii Poznań, „Studia Miejskie”, nr 13, pp. 47-57.
 • Nowakowska A. (2015), Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialnofunkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej [in:] A. Nowakowska (red.) Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 11-37.
 • Noworól A. (2013), Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, „Studia Ekonomiczne”, nr 169, pp. 157-167.
 • OECD (2009), Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, Brussels.
 • Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 1301/2013 of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No. 1080/2006.
 • Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 1304/2013 of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing of Council Regulation (EC) No. 1081/2006.
 • Rode P. (2016), The Integrated Ideal in Urban Governance: Compact City Strategies and the Case of Integrating Urban Planning, City Design and Transport Policy in London and Berlin, PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE), London.
 • Smętkowski M. (2011), Polityka spójności a konkurencyjność dużych miast polskich, „Studia Regionalne i Lokalne”, numer specjalny, pp. 31-56.
 • Szafranek E. (2010), Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Szafranek E. (2015), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 32, pp. 81-94.
 • Szafranek E. (2017a), Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Studia KPZK, t. 174, PAN, Warszawa, pp. 91-106.
 • Szafranek E. (2017b), Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 467, pp. 113-129.
 • Szczech-Pietkiewicz E. (2012), Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej “International Journal of Management and Economics”, nr 34, pp. 128-150, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/International_Journal_of_Management_and_Economics/International_Jounal_of_ Management_and_Economics-r2012-t34/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2012-t34-s128-150/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2012-t34-s128-150.pdf (accessed: 11.01.2018).
 • Szczerski K. (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej – przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Szlachta J., Zaucha J. (2010) A New Paradigm of the EU Regional Development in the Context of the Poland’s National Spatial Development Concept, Working Papers No. 001/2010, Institute for Development, Sopot.
 • Territorial Agenda of the European Union 2020: Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, 2011. Agreed at the Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011, Gödöllő, Hungary.
 • Tosics I. (2011), Governance Challenges and Models for the Cities of Tomorrow, Issue paper prepared for the European Commission – DG Regional Policy for the Cities of Tomorrow programme, Metropolitan Research Institute, Budapest, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_governance.pdf (accessed: 10.02.2016).
 • Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, The Treaties Establishing The European Communities and Certain Related Acts (1997), OJ C340, 0.11.1997, http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (accessed: 10.12.2017).
 • Turok I. (2004), Cities, Regions and Competitiveness, “Regional Studies”, Vol. 38(9), pp. 1069-1083.
 • Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam’ Agreed at the Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The Netherlands, http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Documents/05_Paper__1_.pdf (accessed: 9.01.2018).
 • Veltz P. (1996), Mondialisation, villes et territoires, l’économie d’archipel, “Politique étrangère”, Vol. 61(2), pp. 425-426.
 • Zagrzejewska M. (2014), Spójność terytorialna – wyzwanie dla badań statystycznych [in:] J. Zaleski (ed.), Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni, Biuletyn KPZK, z. 255, PAN, Warszawa, pp. 144-154.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (2013), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Żuber P. (2011), Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych [in:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK, t. CXXXIV, PAN, Warszawa, pp. 7-24.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-494154df-3329-4e80-8402-439d45497ae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.