Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | Świat i Słowo 2012 nr 2 (17) | 149-158

Article title

Regionalizm slupski – teoria i praktyka

Authors

Title variants

EN
REGIONALISM IN THE SŁUPSK AREA – THEORY AND PRACTICE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the category of Słupsk regionalism, proposed by Zbigniew Zielonka, which has been developed on the basis of local and regional investigations. The theoretical formulations were relatively quickly realised in the series of investigative studies, the publication of academic and popular works as well as in local regional conferences. The topics discussed so far are presented in the present study. The discussions prove that there is a need of developing the theoretical concept itself, but also that only the theory which is supported by practice can yield future investigations of the problem of „the small regions”.

Keywords

Contributors

author
 • Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Polonistyki, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk, Poland

References

 • A. Sobiecka, Dzieje teatru w Słupsku 1945–2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Słupsk 2009.
 • S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, [w:] tegoż, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.
 • W. Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, [w:] Mała ojczyzna. Kultura – Edukacja – Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Warszawa 2001.
 • R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław–Warszawa –Kraków 1994.
 • Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku, red. E. Paczoska, R. Chodźko, Białystok 1993
 • Cz. Robotycki, „Prowincja” z antropologicznego punktu widzenia. Refleksja z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej, [w:] „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 2008, nr 2.
 • Encyklopedia Orgelbranda, t. 1, Warszawa 1866.
 • J. Kęcińska, Zbigniew Zielonka a regionalizm, [w:] Materiały do poznania regionalizmu słupskiego, t. IV, Cykl opracowań w zakresie poznania krajobrazu naturalnego i kulturowego Pomorza Środkowego oraz przyczynków do historii miejscowych społeczeństw i współczesnych zagadnień społeczno-regionalistycznych, aut. J. Dąbrowa-Januszewski i in., Słupsk 2001
 • A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinow-ski, Idea „małych ojczyzn” w ujęciu Zbigniewa Zielonki, „Acta Cassubiana”, red. J. J. Borzysz-kowski, Gdańsk 2001.
 • A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od regionalizmu do „małej ojczyzny”. O literaturze kaszubskiej w ujęciu Andrzeja Bukowskiego i Zbigniewa Zielonki, [w:] tychże, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk–Słupsk 2009.
 • Z. Zielonka, Utopia czy wyzwanie, „Regiony” 1994, nr 1.
 • Z. Zielonka, Region i regionalizm słupski, [w:] Materiały do poznania regionalizmu słupskiego, t. III, Opracowania dotyczące problemów środowiskowych, kulturowych i sozologicznych Ziemi Słupskiej, Słupsk 2000.
 • Materiały do poznania regionalizmu słupskiego, t. I– VIII, Słupsk 1999–2007.
 • E.M. Nieduziak, Teatr lokalny miejscem działań kształtujących kulturową tożsa-mość człowieka, „Ars Educandi”, t. II, Gdańsk 2000.
 • E.M. Nieduziak, Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych, Sandomierz 2004.
 • D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010.
 • S. Świontek, Wykład pierwszy. Polisemantyczność pojęcia „teatr”, [w:] Sła-womira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, opr. i red. L. Kolan-kiewicz, I. Lewkowicz, M. Wójcik, Łódź 2003.
 • A. Sobiecka, Teatralna prowincja czynnikiem kulturotwórczym?, [w:] A. Sobiecka, Dzieje teatru w Słupsku 1945–2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Słupsk 2009.
 • Materiały do poznania regionalizmu słupskiego t. 1: Szkice z współ-czesnego życia kulturalnego społeczeństwa słupskiego – jego zainteresowań i działalności w okresie po II wojnie światowej, Słupsk 1999; t. 2: Dokumenty i opracowania pokonferencyjne ze spotkań regionalistycznych dotyczących problemów Ziemi Słupskiej na tle sytuacji ogólnopolskiej, Słupsk 2000 [materiały „Spotkania Regionalistów Pomorza” z 22–23 października 1999 w Słupsku]; t. 3: Opracowania dotyczące problemów środowiskowych, kulturowych i socjologicznych Ziemi Słupskiej, Słupsk 2000; t. 4: Cykl opracowań w zakresie poznania krajobrazu naturalnego i kulturowego Pomorza Środkowego oraz przyczynków do historii miejscowych społeczeństw i współczesnych zagadnień społeczno-regionalistycznych, Słupsk 2001; t. 5: Dokumentacja sympozjum z dnia 7 czerwca 2002 r. pt. „Mała Ojczyzna w piśmiennictwie regionalnym” oraz przyczynki do historii społeczeństw środkowej części Pomorza, Słupsk 2003; t. 6: Zbiór materiałów konferencyjnych spotkania pt. „Do czego jest nam potrzebny regionalizm?” z dnia 11 września 2002 r. w Słupsku oraz opracowania sozologiczno-regionalistyczne, Słupsk 2003; t. 7: Zbiór opracowań w zakresie regionalnej literatury środkowopomorskiej i rodzimego środowiska geograficzno-przyrodniczego oraz kulturowego, a także zapiski kronikarskie, Słupsk 2006; t. 8: Zbiór opracowań w zakresie historii, literatury, ruchu regionalistycznego i sozologii oraz zapiski kronikarskie, Słupsk 2007; t. 9: Opracowania dotyczące regionalnej literatury słupskiej, historii kulturowej, 40-lecia utworzenia Koła Miłośników Regionu STSK oraz zapiski kronikarskie, Słupsk 2008; t. 10: Zbiór opracowań w zakresie ochrony wybrzeża nadmorskiego i form ochrony przyrody powiatu słupskiego, zabytków kulturowych regionu Pomorza Środkowego, działalności Okręgu Słupskiego Stowarzyszenia LIGA OCHRONY PRZYRODY oraz zapiski kronikarskie, Słupsk 2008.
 • T. Katafiasz, Dziedzictwo kultural-ne jako składnik świadomości historycznej i tożsamości obecnych słupszczan, [w:] Materiały do poznania regionalizmu słupskiego, t. VIII, Zbiór opracowań w zakresie historii, literatury, ruchu regionalistycznego i sozologii oraz zapiski kronikarskie, Słupsk 2007.
 • Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk–Słupsk 2009.
 • Inicjatywa i działalność Pierwszych Słupszczan (1945–1997), red. L. Downar-Zapolski, Słupsk 1998.
 • E. Gontarek, A. Obecny, Słupszczanie – patroni słupskich ulic, Słupsk 2007.
 • Mój nowy dom. Wspomnienia słupskich osadników. Prace zgłoszone na konkurs literacki zorganizowany przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, red. i wstęp J. Nitkowska-Węglarz, Słupsk 2009.
 • A. Świetlicka, E. Wisławska, Znani słupszczanie. Szkice biograficzne z powojennych dziejów miasta, Słupsk 2003.
 • Tęczowe zaduszki, red. A. Obecny, Słupsk 2008.
 • J. Nitkowska-Węglarz Szukajcie pomorskich skarbów. Nietypowy przewodnik po ziemi słupskiej dla żądnych przygód turystów, Słupsk 1998.
 • J. Nitkowska-Węglarz, Słupsk – miasto niezwykłe, Słupsk 2001.
 • J. Nitkowska-Węglarz, Tajemnicze Pomorze, Łódź 2001.
 • J. Nitkowska-Węglarz, Jak Słupski Chłopczyk dzieci zaczarował, Słupsk 2001.
 • J. Nitkowska-Węglarz, Baśnie regionu słupskiego, Słupsk 2002.
 • J. Nitkowska-Węglarz, O słupskich wiedźmach i dzielnym szewczyku, Słupsk 2002.
 • J. Nitkowska-Węglarz, O pięknej korsarce i skarbie Rowokołu: legenda pomorska, Słupsk 2002.
 • J. Nitkowska-Węglarz, Niedźwiadek szczęścia: legenda słupska, Słupsk 2003.
 • Ziemia słupska w podaniu, baśni i legendzie. Poradnik bibliograficzny, Słupsk 1993.
 • A. Świetlicka, E. Wisławska, Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego: przewodnik bibliograficzny, Słupsk 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4993622d-91b8-440c-9bab-dad14a615e8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.