PL EN


2017 | 316 | 158-171
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Spatial differentiation of income richness in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena zależności przestrzennej zasięgu bogactwa w Polsce na poziomie podregionów. Szczegółowe cele to: ocena ogólnego podobieństwa podregionów ze względu na zasięg bogactwa oraz wyróżnienie grup podregionów podobnych do swoich sąsiadów oraz podregionów różniących się od swoich sąsiadów. W analizie wykorzystano statystykę globalną Morana oraz statystyki lokalne Morana. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że podregiony Polski południowo- wschodniej tworzą klaster niskich wartości zasięgu bogactwa, czyli jest to grupa podregionów o niskich wartościach zasięgu bogactwa sąsiadujących z podregionami o równie niskim zasięgu bogactwa.
EN
The aim of the paper is to estimate spatial correlation of richness range in Poland by subregions. Specific objectives are: the evaluation of the overall similarity of subregions due to range of richness and the division of the subregions into groups of subregions similar to their neighbours and subregions different from their neighbours. There were used global and local Moran statistics in the analysis. Based on conducted analysis it can be stated that subregions in south-eastern Poland form a cluster of low values of richness range (group of subregions with low values of richness range neighbouring with subregions with also low range of richness).
Year
Volume
316
Pages
158-171
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Anselin L., Murray A.T., Rey S.J. (2013), Spatial Analysis [w:] T.D. Little (red.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods. Vol. 2. Statistical Analysis, Oxford University Press, New York, s. 154-174.
 • Bivand R. (2015a), Maptools. Tools for Reading and Handling Spatial Objects, R package, Version 0.8-36, https://cran.r-project.org/web/packages/maptools/.
 • Bivand R. (2015b), Spdep. Spatial Dependence: Weighting Schemes, Statistics and Models, R package, Version 0.5-88, https://cran.r-project.org/web/packages/spdep/.
 • Brzeziński M. (2010), Income Affluence in Poland, "Social Indicators Research", 99(2), s. 285-299.
 • Kopczewska K. (2011), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, CeDeWu, Warszawa.
 • KPMG w Polsce (2014), Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014.
 • Leigh A. (2009), Top Incomes [w:] W. Salverda, B. Nolan, T. Smeeding (red.), The Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford.
 • Radziukiewicz M. (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
 • R Development Core Team (2015), R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, URL http://www. R-project.org.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2015), Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego, "Zarządzanie i Finanse", R. 13, nr 4, cz. 2, Uniwersytet Gdański, Sopot, s. 241-259.
 • Słaby T. (red.) (2006), Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, SGH, Warszawa.
 • Szubert T. (2014), Diversity of Life Values of Poles - Spatial and Dynamic Recognition, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 5(307), s. 117-131.
 • Żarnowski J. (1992), Bieda i dostatek 1918-1939 [w:] J. Sztetyłła (red.), Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po XX wiek, Seria: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Semper, Warszawa.
 • [www1] http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrativeunits- statistical-units (dostęp: 15.06.2015).
 • [www2] Rada Monitoringu Społecznego (2015), Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com (dostęp: 28.12.2015).
 • [www3] Regression Diagnostics, http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/R/ R5_Correlation-Regression/R5_Correlation-Regression7.html (dostęp: 1.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-49cf6724-beae-4057-a7cf-946dc327e268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.