PL EN


2016 | 256 | 56-66
Article title

Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek kultury

Authors
Content
Title variants
EN
Cluster as an idea for success in business of cultural institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące sektora kultury w Polsce oraz jego problemów i oczekiwań związanych z działalnością instytucji kultury. Szukając sposobów na poprawę efektywności działania instytucji kultury, wskazano klaster. Celem opracowania jest zaprezentowanie klastra jako przykładu praktycznego rozwiązania, które umożliwia poprawę efektywności działania i osiągnięcie sukcesu dzięki współpracy jednostek kultury z sektorem biznesu. W artykule powołano się na przykład Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji.
EN
This paper presents the basic information about the cultural sector in Poland, its basic problems and expectations related to the activities of cultural institutions. Looking for ways to improve the effectiveness of cultural institutions indicated cluster. The purpose of this paper is to present the cluster as an example of the practical solutions that will improve efficiency and enable success, thanks to the cooperation of the culture of the business sector. The article cited, for example, Silesian Cluster of Culture, Tourism and Recreation.
Year
Volume
256
Pages
56-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Bąkowski A., Nowakowska A. (2011), Klaster [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 • Benchmarking klastrów w Polsce − 2010 (2010), Raport z badania Deloitte Business Consulting S.A. PARP, Warszawa.
 • Benchmarking klastrów w Polsce − 2012 (2012), Raport z badania Deloitte Business Consulting S.A. PARP, Warszawa.
 • Borowiecki R., red. (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Ketels Ch. (2003), The Development of the Cluster Concept – Present Experiences and Further Developments, Prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 December 2003.
 • Klastry w Polsce (2012), Katalog 2012, PARP, Warszawa.
 • Knaś P. (2012), Zadania instytucji kultury z perspektywy organizatora – samorządu, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/03/07/zadania-instytucji-kultury-zperspektywy-organizatora-samorzadu-xi-forum-krakow/ (dostęp: 15.11.2014).
 • Mączyńska E. (2010), Ekonomia w warunkach nietrwałości [w:] E. Mączyńska. J. Wilkin (red.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, PWE, Warszawa.
 • Pilarska Cz. (2013), Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, nr 156, UE Katowice.
 • Porter M.E. (2000), Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterlyˮ, Vol. 14, No. 1.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa.
 • Słownik innowacji − leksykon haseł 2011, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=F7B02F71548C419C99DF4BD6CE9A412A (dostęp: 15.11.2014).
 • Sofuł A. (2014), Klastry − mix kapitału społecznego i finansowego, http://praca.wnp.pl/klastry-mix-kapitalu-spolecznego-i-finansowego,235728_1_0_1.html (dostęp: 15.11.2014).
 • Suchowian J. (2011), Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St. Witkiewicza w Zakopanem, Zeszyty Naukowe WNEiZ, UniwersytetSzczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 z poźn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4a60c424-d7f7-47b2-9bcf-a24627e3740c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.