Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 90-109

Article title

Rynek gospodarstw agroturystycznych w województwie opolskim w latach 2010-2018

Authors

Content

Title variants

EN
The agritourism farm market in the Opolskie Voivodeship in the years 2010-2018

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadnicze rozważania artykułu koncentrują się na przedstawieniu zmian, jakie dokonały się na rynku gospodarstw agroturystycznych w latach 2010-2018 na terenie województwa opolskiego. Zaprezentowane rozważania oraz wyniki badań opierają się na krytyczniej analizie literatury związanej z tematem agroturystyki, a także analizie porównawczej dostępnych danych, w tym danych statystycznych z zakresu tej problematyki. Po przybliżeniu istoty agroturystyki oraz uwarunkowań, które sprzyjają jej rozwojowi, przedstawiono także treści związane z zarządzaniem gospodarstwami agroturystycznymi, aby efektywniej i skuteczniej wykorzystać posiadany potencjał. Artykuł ukazuje także wyzwania, z jakimi musi się mierzyć sektor agroturystyki na terenie województwa opolskiego.
EN
The main considerations of the article focus on presenting the changes that have taken place on the agritourism farm market in the years 2010-2018 in the Opolskie Voivodeship. The presented considerations and research results are based on a critical analysis of the literature related to the topic of agritourism, as well as comparative analysis of available data, including statistical data in the field of this issue. After introducing the essence of agritourism and the conditions that favor its development, the content related to managing agritourism farms was also presented to make more effective and efficient use of its potential. The article also presents challenges that the agritourism sector has to face in the Opolskie Voivodeship.

Year

Volume

391

Pages

90-109

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii i Finansów. Katedra Gospodarki Regionalnej

References

 • Balińska A., Sieczko A., Zawadka J. (2014), Turystyka, wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B. (2015), Podstawy turystyki, WSiP, Warszawa.
 • Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997), Agroturystyka, koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa.
 • Gaworecki W. (2007), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gołembski G. (1998), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (2005), Gościnna Ziemia Kluczborsko- Oleska zaprasza..., http://www.kolot.pl/foldery/goscinna.htm (dostęp: 30.03.2020).
 • Kotler P. (1994), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kurtyka I. (2010), Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy, „Acta Scientiarum Polonorum”, nr 9(2), s. 111-119.
 • Majewski J. (1994), Turystyka konwencjonalna i alternatywna agroturystyka, „Rynek Turystyczny”, nr 7, s. 12-15.
 • Majewski J., Lane B. (2003), Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michałowski K. (2008), Podstawy zarządzania turystyką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Michałowski K., Ziółkowski R. (2002), Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017), Raport Rodzina 500 +, https://www.gov.pl/web/rodzina/raport-rodzina-500-plus-stan-na-31-stycznia-2017-r (dostęp: 30.03.2020).
 • Plichta M., Szydłowska L. (2007), Miejsce agroturystyki na tle innych produktów turystycznych [w:] G. Ciepiela, J. Sosnowski (red.), Agroturystyka − moda czy potrzeba, Monografie nr 8, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Polska Organizacja Turystyczna (2017), Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, https://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=5948&format=raw (dostęp: 30.03.2020).
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2008), Charakterystyka turystów oraz ich preferencje wyboru usług agroturystycznych [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2010), Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin.
 • Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa.
 • Starostwo Powiatowe w Nysie (2017), Powiat nyski − harmonia życia, kultury i biznesu, http://www.powiat.nysa.pl/nysa_sp/web/uploads/pub/pages/page_106/text_images/Powiat%20Nyski.pdf (dostęp: 30.03.2020).
 • System Informacji Zarządczej (2016), https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/PROW_2007-2013/Roznicowanie/27012016_Roznicowanie_7-13.pdf (dostęp: 29.03.2020).
 • Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2012), Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/02/Strategia-Rozwoju-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-do-2020-r..pdf#page=38&zoom=auto,-171,346 (dostęp: 30.03.2020).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2017), Województwo opolskie – stan i trendy rozwojowe. Raport za okres 2008-2015, https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/07/Raport-DRP-o-rozwoju-spo%C5%82-gosp-przestrz-OST.pdf (dostęp: 30.01.2020).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2016), Strategia Rozwoju Turystki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, https://bip.warmia.mazury.pl (dostęp: 31.03.2020).
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dz.U. 2017, poz. 2361.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018, poz. 646.
 • Wojciechowska J. (2009), Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojciechowska J. (2018), Agroturystyka, signum turystyki i obszarów wiejskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zarząd Województwa Opolskiego (2018), Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020, https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82acznik_1_Diagnoza_luty-2018.pdf (dostęp: 29.03.2020).
 • [www 1] https://stat.gov.pl (dostęp: 28.01.2020).
 • [www 2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html (dostęp: 30.03.2020).
 • [www 3] https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/06/dost%C4%99p-do-Internetu-w-godp.-dom..pdf (dostęp: 29.03.2020).
 • [www 4] Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 19.01.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4acc5a9f-5fc6-4dd0-8032-ec0b0ad94775
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.