Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 12-20

Article title

Kategoria wartości w wycenie biznesowej

Authors

Content

Title variants

EN
The category of value in business valuation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wartość jako uniwersalna kategoria integruje w swojej treści naukową złożoność, ugruntowaną badaniami prowadzonymi w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, z pragmatyką codziennych doświadczeń. Ekonomiczne podstawy rozumienia i wykorzystania kategorii wartości stworzyła teoria ekonomii klasycznej, której dorobek stanowi współcześnie fundament dla makro- i mikroekonomicznej analizy procesu gospodarowania. Mikroekonomiczny aspekt wykorzystania kategorii wartości związany jest z jej szerokim wykorzystanie w sferze biznesu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule ukazują kategorię wartości z perspektywy jej wykorzystania w ramach procesu zarządzania, w systemie rachunkowości oraz w obrębie problematyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.
EN
As a universal category, value integrates in its content scientific complexity consolidated by the research conducted in the scope of practically all scientific disciplines with the pragmatics of everyday experiences. Economic bases for understanding and using the category of value were created by the classical economics theory, the output of which constitutes a contemporary foundation for macro- and micro-economic analysis of management process. The micro-economic aspect of the value category use is related to its broad use in the sphere of business. The considerations included in this article show the category of value from the perspective of its use in the management process, in the accounting system and within the framework of the problems of enterprise and real estate valuation.

Year

Issue

Pages

12-20

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Borowiecki R., Czają J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER SA, Warszawa 2002.
 • Drukarczyk J., Unternehmensbewertung, Verlag Vahlen, München 2001.
 • Dulinieo A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duraj J,, Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa. [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, (red.) J. Duraja, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2000.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2009 (wydanie szóste), PFSRM, Warszawa 2009.
 • Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 • Helbling C., Unternehmensbewerstung und Steuern, ldW-Verlag GmbH, Diisseldorf 1991.
 • Higgins R.C., Analysis for financial management, IRWIN, Homewood 1989.
 • Jaki A., Zarządzanie wartością - od strategii do pragmatyki biznesu, Świat Nieruchomości, 2007, nr 59-60.
 • Jaki A., Zarządzanie wartością - pomiar i ocena kreowania wartości, Świat Nieruchomości, 2008, nr 64.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Matschke M.J., Brósel G., Matschke X., Fundamentals of Functional Business Valuation, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 2010, Vol. 5, lssue1,Article7.
 • Matschke M.J., Brósel G., Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody, SKwP, Warszawa 2005.
 • Mesjasz Cz., Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego. /W:/ Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Pod red. S. Rudolfa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicja i podstawowe problemy. /W:/ Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Red. naukowa: D. Dobija, l. Koładkiewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, PFSRM, Warszawa 2009.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) http://www.pfva.com.pl/?type=p_standardy.
 • Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Red. naukowa: B. Micherda, Difin, Warszawa 2010.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Pod red. J. Szumilaka, Fundacja UEK, Kraków 2007.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. /W:/ System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Praca zbiór. pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 • Szczepankowski P, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, póz. 651 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r, nr 152, póz. 1223 z późn zmianami).
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 43, Szczecin 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4acfb686-5d3e-4bf5-8090-48de82575ade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.