PL EN


2016 | 268 | 196-205
Article title

Wycena drzew w przestrzeni publicznej i na terenie jednostek gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Valuation of trees in public space and in business
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce gospodarczej coraz częściej dostrzega się potrzebę ustalenia wiarygodnej oraz porównywalnej informacji o wartości posiadanych drzew przez jednostki gospodarcze i samorządowe. Rachunkowość wskazywana jest jako system zapewniający systematyczny pomiar, wycenę, ewidencję i prezentację informacji w tym zakresie. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, a także dotychczasowe metody wyceny środowiska przyrodniczego nie umożliwiły przeprowadzenia wyceny drzew w systemie rachunkowości jednostek gospodarczych i samorządowych w poszanowaniu obowiązujących zasad rachunkowości. Artykuł ma na celu: 1) przedstawienie czynników wpływających na wartość drzew; 2) wskazanie metody wyceny drzew w systemie rachunkowości. Na potrzeby opracowania przyjęto hipotezę: wartość godziwa to kategoria wyceny drzew, zapewniająca kompleksowe uwzględnienie różnorodnych czynników wpływających na wartość drzew.
EN
In business practice there is an increasingly recognized need to establish a reliable and comparable information on the value of trees owned by companies and governments. Accounting is indicated as system providing systematic measurement, valuation, recording and presentation of information in this regard. Legal regulations of accounting and the existing methods of valuation of the natural environment did not allow to carry out valuation of trees in the accounting system of business and government in compliance with the applicable accounting principles. Article aims to: 1) the presentation of the factors affecting the value of the trees; 2) an indication of the method of valuation of trees in the accounting system. For the purposes of development there was a hypothesis adopted: the fair value is a parameter of trees valuation providing comprehensive consideration of various categories of trees.
Keywords
Year
Volume
268
Pages
196-205
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Rachunkowości i Controllingu
References
 • Bernaciak A. (2015), Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, t. 2, nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Borowski J. (2014), Drzewo – budowa i funkcjonowanie [w:] K. Witkoś-Gnach,
 • P. Tyszko-Chmielowiec (red.), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.
 • Giergiczny M., Kronenberg J. (2012), Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi [w:] T. Bergier, J. Kronenberg (red.), Przyroda w mieście, usługi ekosystemów, niewykorzystywany potencjał miast, „Zrównoważony rozwój, zastosowania”, nr 3, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Gmytrasiewicz M., red. (2005), Encyklopedia rachunkowości, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Ijiri Y. (1965), Management Goals and Accounting for Control, North-Holland, Amsterdam.
 • Kiziukiewicz T. (1984), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, „Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej”, nr 261.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41. Rolnictwo, Dz.Urz. UE L 320/335 z 29.11.2008.
 • Miś R., Woźniak K. (2014), Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu i specjalności pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Nowak D.J., Crane D.E., Dwyner J.F. (2002), Comensatory Value of Urbantrees in the United States, „Journal of Arboriculture” , No. 28.
 • Piontek B. (2012), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego – wybrane problemy [w:] J. Demianowicz (red.), „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (41), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
 • Szczepankowska H.B., red. (2009), Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity z dnia 11.03.2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • [www 1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar (dostęp: 14.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4b4aafec-b6fd-419e-83c0-47b7ab4e5d7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.