Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 251-259

Article title

Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania

Content

Title variants

EN
Social responsibly management accounting – answer to changes in management systems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały omówione zmiany w rachunkowości zarządczej pod wpływem rozpowszechnienia idei społecznej odpowiedzialności. Przedstawiono założenia ideowe społecznej odpowiedzialności, a następnie przedstawiono jej wpływ na ewolucję rachunkowości zarządczej, ze wskazaniem głównych czynników determinujących zmiany. Głównym celem artykułu jest prezentacja koncepcji społecznie odpowiedzialnej rachunkowości zarządczej, stanowiącej wsparcie w pomiarach, integracji oraz komunikowaniu interesariuszom wielowymiarowej informacji uzasadniającej celowość podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
EN
The changes in management accounting under the influence of the prevalence the idea of social responsibility are discussed in article. The ideological assumptions of social responsibility and its impact on the evolution of management accounting indication of the main factors determining the changes are presented in first section. The main aim of this article is to present the concept of social responsibly management accounting, which is supported by measurements, integration and multidimensional information to stakeholders justifying the desirability of actions undertaken by the company for sustainable development.

Year

Volume

299

Pages

251-259

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Butler J.B., Henderson S.Ch., Raiborn C. (2011), Sustainability and Balanced Scorecard: Integrating Green Measures into Business Reporting, „Management Accounting”, Winter, Vol. 12, No. 2.
 • Czerwińska K., Krzyżanowska K. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, „Oeconomia”, nr 9(2).
 • Durden Ch. (2008), Towards a Socially Responsible Management Control System Accounting, „Auditing & Accountability Journal”, Vol. 21, No. 5.
 • Filipp E. (2008), Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Gabrusewicz T. (2012), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – próba zdefiniowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 233.
 • Gabrusewicz T. (2014), Zrównoważona rachunkowość zarządcza – koncepcje i raportowanie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 8(269).
 • Garstecki D. (2015), Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu? [w:] Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
 • Kaźmierczak M. (2009), Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zarządzanie i Ekonomia”, nr 5.
 • Krishna C.G. (1996), Corporate Social Responsibility in India: A Study of Management Attitudes, Mittal Publications, New Delhi.
 • Mazurowska M. (2014), Dylematy rachunkowości społecznej odpowiedzialności, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 8(269).
 • O’Dwyer B. (2002), Managerial Perception in Corporate Social Disclosure: An Irish Story, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, No. 15(3).
 • O’Dwyer B. (2003), Conceptions of Corporate Social Responsibility the Nature of Managerial Capture, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, No. 16(4).
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 1, t. 1.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 56(112).
 • Prakashan N. (2008), Management Accounting, Pragati Books, Budhwar Peth, Maharashtra, Mumbai.
 • Remlein M. (red.) (2013), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – teoria i praktyka, Materiały na IX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Zawodową, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań.
 • Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 314.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4.
 • Szot-Gabryś T. (2013), Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2014), Znaczenie zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 329.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4b57d573-554a-449e-8b6d-c0723688c224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.